Disputas: Leiv Otto Watne - Geriatri

Cand.med. Leiv Otto Watne ved Institutt for klinisk medisin vil forsvara si avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Delirium in hip fracture patients - consequences, prevention strategies and pathophysiological mechanisms.

Prøveførelesing

Sjå prøveførelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Sophia de Rooij, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Nederland
  2. opponent: Professor Yngve Gustafson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleiar

Professor Svein Friis, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveiledar

Professor Torgeir Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Samandrag

Lege Leiv Otto Watne har i sin studie av pasientar med hoftebrot funne at pasientar som vert handsama i geriatrisk avdeling, er like utsatt for delirium som pasientar som ligg i ortopedisk avdeling. Delirium («akutt forvirring») er ein tilstand med ein akutt endring i kognisjon og merksemd, og er spesielt vanleg hos pasientar med hoftebrot. Tilstanden er knytta til dårleg prognose, inkludert ei betydeleg auke i risiko for demens. Vi veit veldig lite om kva som skjer i hjernen ved delirium.

Pasientar med hoftebrot er ofte gamle og skrøpelige og geriatarar er spesialistar på sjukdomar hos eldre. Likevel lot det seg ikkje gjere å forebygge delirium i ein ortogeriatrisk modell der pasientar med hoftebrot hadde heile sjukehusopphaldet sitt i geriatrisk avdeling.  Modellen virka imidlertid å ha ein gunstig effekt på mobiliteten hjå pasientar som ikkje budde på sjukeheim før hoftebrotet.

Frå september 2009 til januar 2012 vart 329 pasientar med hoftebrot innlagt Oslo Universitetssykehus - Ullevål inkludert i denne studien. Halvparten vart behandla på geriatrisk avdeling og den andre halvparten i ortopedisk avdeling. Delirium var like vanleg i begge grupper. Vi fann at delirium var assosiert med ei forverring av den kognitive svikta hjå pasientar som hadde demens allereie før brotet.

I samband med operasjonen for hoftebrotet samla vi spinalvæske og blodprøver frå pasientane. Analyse av desse prøvene tyder på at inflammasjon ser ut til å spele ei rolle i utviklinga av delirium.

Kontaktperson

For meir informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 14. nov. 2014 11:04 - Sist endret 17. nov. 2014 09:46