Disputas: Erik Koldberg Amundsen - Medisinsk biokjemi

Cand. med. Erik Koldberg Amundsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Evaluation of clinical leukocyte counts by flow cytometry.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Per Simonsson, Institutionen för laboratoriemedicin Malmö, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Ole-Lars Brekke, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Kjetil Klaveness Melby, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Overlege Carola E. Henriksson, Seksjons for trombose og hemostase, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Sammendrag

Lege Erik Koldberg Amundsen har undersøkt kvaliteten på automatiske tellinger av hvite blodceller (leukocytter) på instrumenter som brukes til pasientprøver.

Telling av leukocytter utføres i tilnærmet alle pasientforløp på sykehus og ofte i allmennpraksis. Undersøkelsen kan være av betydning ved mange tilstander, f. eks. infeksjoner, betennelser og ved kreftsykdom. Tellingen utføres på automatiserte instrumenter. Kvaliteten på tellingene har tradisjonelt vært undersøkt ved sammenligning med telling i blodutstryk. Denne metoden har imidlertid flere svakheter: 1. Få celler telles, dermed høy analytisk usikkerhet, 2. Subjektiv klassifisering, avhengig av den som vurderer utstryket, 3. Skjevfordeling av celler i blodutstryk kan gi systematiske feil. Amundsen og medarbeidere har brukt væskestrømscytometri (flowcytometri) til å vurdere kvaliteten av telling av lave konsentrasjoner av leukocytter for celletypene basofile, nøytrofile og eosinofile granulocytter. I tillegg har de utviklet en ny metode for å telle levende monocytter i fullblod.

Studiene har bidratt til ny kunnskap om brukbarheten av leukocytt-tellinger i rutinediagnostikk og demonstrerer nytteverdien av flowcytometri som referansemetode for kliniske leukocytt-tellinger.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 15. apr. 2015 08:28 - Sist endret 15. apr. 2015 14:23