Disputas: Hanne Aaserud Aulie - Revmatologi og kardiologi

Cand.med. Hanne Aaserud Aulie ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Disease progression and cardiovascular risk into adulthood in juvenile idiopathic arthritis

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Boel Andersson-Gäre, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan, Sverige
  • 2. opponent: Seksjonsoverlege Tone Nerdrum, Akershus universitetssykehus, Lørenskog
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Till Uhlig, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Henrik Holmstrøm, Barnehjerteseksjonen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Sykdomsprogresjon og kardiovaskulær risiko hos voksne med barneleddgikt

Lege Hanne A. Aulie har funnet at voksne med vedvarende barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) har litt stivere blodårevegger og høyere blodtrykk enn friske kontrollpersoner. Hun fant også at hjertet til disse pasientene hadde like god pumpe- funksjon som friske, mens evnen til å fylle hjertet med blod var innenfor normalområdet, men dårligere enn hos friske. 30 år etter sykdomsdebut var 59% av pasientene i full remisjon for sin barneleddgikt.

I perioden 2011-12 ble 90 pasienter med aktiv barneleddgikt etter 15-30 år og 90 kontroller undersøkt for forekomsten av diverse risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, hjertefunksjon og aktivitet av barneleddgikt på Revmatologisk og Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet. 86 pasienter med barneleddgikt i remisjon besvarte et spørreskjema.

Når man sammenlignet kolesterolverdier fant man ingen forskjell mellom pasienter og kontroller. Imidlertidig hadde leddgiktsgruppen noe stivere blodårevegger og høyere blodtrykk. Selv om den økte stivheten i åreveggen ikke var veldig markant, mener forskerne den potensielt kan signalisere økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom i denne pasientgruppa. Ultralydundersøkelse av hjerte hos pasienter og kontroller viste sammenlignbar pumpefunksjon av det venstre hjertekammeret (den systoliske hjertefunksjonen), mens hjertene i pasientgruppa hadde noe økt fyldningstrykk, en indikasjon på dårligere diastolisk hjertefunksjon. Nivåene var likevel innenfor det som regnes som normalt, og det var pasientene med størst sykdomsbyrde som hadde høyest fyldningstrykk. Ved gjennomgang av alle 176 deltagende pasienter fant forskningsgruppen at 41% fremdeles hadde aktiv barneleddgikt og at en stor andel av disse var under-behandlet. Majoriteten av de pasienter med sykdomsremisjon ved 15 års oppfølging var fremdeles i remisjon etter 30 år. Selv om sykdomsaktiviten hadde bedret seg på 15 år, fant forskerne at pasientene med barneleddgikt fremdeles hadde like mange helseproblemer.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 30. nov. 2015 12:58