Disputas: Eirik Auning - Nevrologi / biologisk psykiatri

Cand.med. Eirik Auning ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Presenting symptoms, biomarkers and underlying brain changes in pre-dementia Lewy body and Alzheimer's disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Overlæge Peter Johannsen, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Overlege Mathias Toft, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Egil Wilhelm Martinsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ulrik Fredrik Malt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Dag Aarsland, Institutionen för Neurobiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Sammendrag

De vanligste hjerneorganiske sykdommene inkluderer Alzheimer's sykdom, Parkinson's sykdom, demens med Lewy legemer (DLB) og cerebrovaskulær sykdom. Prosjektets primærfokus er Lewylegemesykdom (DLB og Parkinson sykdom) og utvikling av kognitiv svikt. Et hovedmål i prosjektet er tidlig diagnostikk, primært før pasientene er blitt demente.

Vi fant at synshallusinasjoner og hukommelsesvikt er vanlige debutsymptomer ved DLB. Vi påviste også at man ved hjelp av magnet resonnans tomografi (MR) kan se forandringer i hvit substans hos Parkinsonpasienter før de er blitt demente og at depresjon kan være et tidlig tegn og en risikofaktor for en senere demensutvikling. Funnene kan hjelpe oss å påvise hjerneorganisk sykdom tidlig i sykdomsforløpet og innen pasientene er blitt demente.

Prosjektet inkluderte pasienter med såkalt subjektiv kognitiv svikt (subjektive plager, men uten objektive utfall på kognitive tester,) og mild kognitiv svikt (objektive utfall på kognitive tester, men ikke demens, såkalt ”mild cognitive impairment, MCI”) fra en hukommelsespoliklinikk. Herfra ble det valgt ut pasienter med forhøyet risiko for fremtidig demenssykdom, i hovedsak Alzheimer's demens. Pasienter med nydiagnostisert Parkinson's sykdom og pasienter med DLB og Alzheimer's demens i tidlig fase ble også studert.

Vi kombinerte nevropsykologiske tester,billeddiagnostikk (MR, PET, Dopamin transporter scan), blodprøver og genetiske/proteomiske analyser i spinalvæske/blod, slik at disponerte pasienter som utvikler kognitiv svikt kan diagnostiseres så tidlig som mulig.

Prosjektet følger ovennevnte pasienter inntil de blir demente med jevnlige undersøkelser for å påvise hjerneorganiske forandringer og kognitiv svikt. Pasientene sammenliknes med normale kontroller. Forstadier til ulike demenstyper (eks. DLB og Alzheimer's demens) sammenliknes for å finne egnede diagnostiske/prognostiske biomarkører som kan forutsi hvilke pasienter som blir demente i fremtiden.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 13. okt. 2015 08:51 - Sist endret 13. okt. 2015 08:57