Disputas: Tone Lise Åvitsland - Barnekirurgi/Gastroenterologi

Cand.med. Tone Lise Åvitsland ved Institutt for klinisk meisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gastrostomy in children; parent reported outcome and effect on maternal psychological distress

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Thomas Casswall, Enheten för pediatrik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Tone Tangen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjell Brøndbo, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Diseth, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ragnhild Emblem, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Gastrostomi i behandling av barn med alvorlige spiseproblemer

Alvorlig kronisk syke barn har ofte store problemer med å få i seg nok næring via munnen. For disse barna er en ernæringssonde et alternativ for å sikre tilstrekkelig vekst. I sin avhandling Gastrostomy in children; parent reported outcome and effect on maternal psychological distress har Tone Lise Åvitsland og medarbeidere undersøkt bruken av gastrostomi, som er en type ernæringssonde som går direkte gjennom bukveggen og inn i magesekken. De fant at foreldrene var svært godt fornøyd med at barnet fikk gastrostomi. Halvparten av barna hadde bedre vektutvikling, og mange av barna spiste mer selv etter å ha fått en gastrostomi. Foreldrene opplevde i stor grad at barnets totalsituasjon ble bedre. Det var svært få alvorlige komplikasjoner etter gastrostomiinnleggelse, men mindre alvorlige komplikasjoner som infeksjon rundt stomien, lekkasje fra sonden og ”villkjøtt”, var svært vanlige. Videre opplevde foreldrene at måltider ble mindre preget av stress og at trivselen under måltid økte for både barn og voksne. Mødre rapporterte i tillegg mindre psykisk stress, samt mindre bekymring for barnets spiseproblemer etter at barnet fikk gastrostomi. Budskapet fra studien er at gastrostomi er et trygt behandlingsalternativ til barn med alvorlige spiseproblemer og at gastrostomien kan bidra til en bedre situasjon for barnet og familien.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 20. nov. 2015 10:22 - Sist endret 20. nov. 2015 10:30