Disputas: Jean-Paul Bernard - Rettstoksikologi

MD Jean-Paul Bernard ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): «Methadone use and abuse: a forensic perspective»

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Johan Ahlner, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Bettina Riedel, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Per Hoff-Olsen, Avdeling for rettsmedisinske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor emeritus Jan-Bjørn Osnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Jørg Mørland, Divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet.
 

Sammendrag

I sin avhandling «Methadone use and abuse: a forensic perspective» har lege og forsker Jean-Paul Bernard og hans medarbeidere vist at metadon oftest kombineres med flere andre avhengighetsskapende legemidler eller illegale stoffer i ruspåvirket kjøring saker og dødelige overdoser. Beroligende legemidler tilhørende medikamentgruppen benzodiazepiner brukes hyppig, det samme gjelder amfetaminer og cannabis. De fleste som dør av metadonrelaterte årsaker er ikke foreskrevet metadon.

Metadonforbruk i Norge økte i perioden 2000-2006 i forbindelse med et økende antall pasienter foreskrevet metadon som et ledd i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Samtidig har man sett en tilsvarende økning i rettstoksikologiske metadonfunn i både saker som angår påvirket kjøring og mistenkelige dødsfall. I likhet med andre opioider, kan metadon gi påvirkning og ha farlige bivirkninger hos brukere som ikke er tilvendt stoffet eller som kombinerer metadon med andre rusmidler. Når det gjelder bruk i trafikken, tilsier Norske retningslinjer at pasienter som bruker metadon kun kan inneha førerkort når de er stabilisert på en bestemt dose metadon og kun dersom bruk av andre rusgivende stoffer har opphørt. Dette var ikke tilfellet hos de aller fleste (98%) av de som hadde brukt metadon og blitt pågrepet for påvirket kjøring. Når det gjelder metadonfunn i mistenkelige dødsfall, var under en fjerdedel av de avdøde i LAR da døden inntraff. De fleste som døde av metadonrelaterte overdoser hadde derfor brukt metadon kjøpt illegalt. Til sammenligning hadde døde LAR pasienter oftere død av andre dødsårsaker, som sykdom, selvmord, vold eller ulykke. De avdøde hadde for det meste brukt flere potensielt farlige legemidler eller rusmidler sammen med metadon. Kontroll av metadonbruk med analyse av urinprøver med spesifikke metoder, som vist i en gruppe urinprøver samlet fra metadonbrukere i fengsel, kan avdekke manglende etterlevelse og derav mislykket behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 19. mai 2015 08:11 - Sist endret 21. mai 2015 08:55