Disputas: Sigmund Brabrand - Onkologi

Cand.med. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Axel Heidenreich, Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Köln, Tyskland
  • 2. opponent: Senior Scientist Ewa Rajpert-De Meyts, Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Geir Erland Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øyvind Bruland, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Gustav Lehne, Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 

Sammendrag

Dobbeltsidig testikkelkreft – Fra årsak til senvirkninger

I avhandlingen «Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects» har lege Sigmund Brabrand og medarbeidere øket innsikten i dannelsen av forstadier til testikkelkreft og bidratt til å bedre livskvaliteten til pasienter med dobbeltsidig testikkelkreft.

I Norge får ca 300 menn testikkelkreft hvert år, hvorav 5 % i begge testiklene. Forekomsten av testikkelkreft i den vestlige verden er firedoblet i løpet av de siste 50 år. Norge har verdens høyeste forekomst av testikkelkreft.

Forstadier til testikkelkreft antas å oppstå i fosterlivet. Ved å benytte en svært detaljert genetisk analysemetode, såkalt dypsekvensering av arvestoffet fra kreftceller hos pasienter med dobbeltsidig testikkelkreft, fant Brabrand og medarbeidere at DNA-endringer, eller mutasjoner, oppstår senere enn 5.-6. svangerskapsuke, og påviste en rekke mutasjoner som sannsynligvis er involvert i kreftutviklingen. Resultatene kan bidra til å forebygge denne sykdommen.

Pasienter med ensidig testikkelkreft og forstadier til testikkelkreft i gjenværende testikkel har 50 % sannsynlighet for kreftutvikling i denne testikkelen i løpet av 5 år. Brabrand og medarbeidere fant at denne sannsynligheten ble halvert hos pasienter som ble behandlet med kjemoterapi ved første gangs testikkelkreft sammenliknet med tilsvarende pasienter som ikke fikk kjemoterapi. Hos utvalgte pasienter kan derfor behandling av slike forstadier i gjenværende testikkel avventes for å bevare gjenværende testosteronproduksjon og evne til å få barn.

Pasienter som har fjernet begge testiklene på grunn av testikkelkreft trenger livslang tilførsel av testosteron. Slik tilførsel gir ofte hyppige svingninger i pasientens testosteronnivå og tilsvarende ubehagelige variasjoner i vitalitet, humør og seksuell funksjon. Brabrand og medarbeidere undersøkte bruk av et nytt langtidsvirkende testosteronpreparat som gir færre variasjoner i testosteronnivå hos denne pasientgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 26. nov. 2015 10:17 - Sist endret 30. nov. 2015 14:20