Disputas: Daniel de la Rosa Carrillo - Proteomikk

Cand.med. Daniel de la Rosa Carrillo ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Microsphere affinity proteomics – a new tool for skin proteome research

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Project Manager EU Mike J. Taussig, Protein Technology Group, The Babraham Institute, Cambridge, England
  • 2. opponent. Associate Professor Jochen M. Schwenk, Affinity Proteomics, Science for Life Laboratory, Solna, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Nina Farstad, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Jon Anders Halvorsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Fridtjof Lund-Johansen, Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
 

Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en bedre metode for å analysere proteiner fra hudceller. Det er grunn til å tro at stor-skalamålinger av cellulære proteiner vil gi ny innsikt i sykdomsprosesser som i neste omgang vil gi grunnlag for ny og bedre behandling av hudsykdommer. I dag er stor-skala proteinanalyse, eller proteomikk, synonymt med massespektrometri. Denne metoden er svært dyr og tidkrevende, og den brukes i liten grad i forskning på hudsykdommer.

I dette prosjektet har vi utviklet en metode basert på bruk av antistoffer mot humane proteiner. Antistoffene bindes til latexpartikler med flere tusen forskjellige fargekoder. Partiklene brukes for å binde proteiner fra prøven, og målingene gjøres med et flow cytometer. Dette instrumentet leser fargekodene til partiklene og måler mengden protein som er bundet fra prøven. Tidligere forsøk på å utvikle liknende teknologi har strandet fordi det har vært vanskelig å oppnå spesifisitet når et stort antall antistoffer brukes samtidig.  Selv om antistoffer er ment å være spesifikke for ett bestemt protein, kryss-reagerer de ofte med andre proteiner. Her har vi løst dette problemet ved å separere proteinene i prøven før man gjør målingene. Vi har utviklet forbedrete metoder for å separere proteiner i ulike deler av cellen. I tillegg har vi separert proteiner med ulik størrelse. Ved å kombinere nye og bedre metoder for proteinseparasjon med vår nye partikkelteknologi har vi oppnådd å måle mange hundre proteiner samtidig med høy spesifisitet. Målingene gir også informasjon om hvor proteinene befinner seg i cellene og om de forekommer alene eller i komplekser med andre proteiner. Metoden ble brukt for å gjøre stor-skala målinger av proteiner som styrer celledeling og til å studere endringer som skjer når hudceller utsettes for sollys.

Den nye teknologien gir helt nye muligheter for å studere sentrale biologiske prosesser i hudceller. Dette vil kunne gi grunnlag for ny og bedre behandling av hudsykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 3. nov. 2015 15:49 - Sist endret 13. nov. 2015 12:55