Disputas: Elen Gjevik - Barne og ungdomspsykiatri

Cand. med. Elen Gjevik ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Psychiatric comorbidity in children with  autism spectrum disorder – from genes to clinical characteristics.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Seniorforsker Søren Dalsgaard, Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Danmark
  2. opponent: Postdoktor Maj-Britt Posserud, Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Vest, Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Falkum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jørgen Gustav Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ole A. Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Elen Gjevik har vist at barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse ofte har psykiatriske tilleggslidelser. Tilleggslidelser kan være viktige å behandle, men vanskelige å identifisere.

I sin avhandling, «Psychiatric comorbidity in children with autism spectrum disorder – from genes to clinical characteristics”, fant Elen Gjevik og medarbeidere at over 70 % av barn og ungdom med autisme hadde en tilleggslidelse. Angstlidelser og ADHD var de hyppigste. Tilleggslidelser forekom hos barn i alle aldre og på alle språk- og evnenivå. Elen Gjevik fant videre at et psykiatrisk spørreskjema ikke skilte godt nok mellom tilleggslidelser og autisme, og konkluderer med at tilleggslidelser bør vurderes ved hjelp av et diagnostisk intervju. Videre fant hun at legemiddelet atomoxetine kan være et behandlingsalternativ for tilleggslidelse ADHD ved autisme.

I en genetisk studie hadde 16 % av barn med autisme mindre forandringer på arvestoffet, såkalte kopinummervariasjoner. Ingen av forandringene er imidlertid spesifikke for autisme, men også assosiert til andre barnepsykiatriske lidelser. Dette indikerer at de samme genene som disponerer for autisme også disponerer for tilleggslidelser.

Avhandlingen understreker behovet for å kartlegge psykiatriske tilleggslidelser hos alle barn og ungdommer med autisme. Klinikere må imidlertid være klar over diagnostiske utfordringer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 11. mai 2015 08:51 - Sist endret 11. mai 2015 11:06