Disputas: Trygve Sørdahl Hall - Kardiologi

Cand.med. Trygve Sørdahl Hall ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Novel aspects of cardiovascular biomarkers in myocardial infarction and obstructive sleep apnea.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Bertil Lindahl, Uppsala kliniska forskningscentrum, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  • 2. opponent: førsteamanuensis Kjell Vikenes, Klinisk institutt II, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Bente Halvorsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Sverre E. Kjeldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Dan Atar, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Ny forskning avdekker hittil ukjente aspekter av kardiovaskulære biomarkører ved hjerteinfarkt og obstruktiv søvnapné

Gjennom forskning på diagnostikk samt vurdering av risiko hos hjerteinfarktpasienter har doktorgradsstipendiat Trygve Sørdahl Hall gjort funn som kan bidra til bedre pasientbehandling. Prosjektet har også gitt ny kunnskap ved å undersøke markører for hjerteskade og betennelse hos personer med søvnforstyrrelsen obstruktiv søvnapné.

I den første delen av prosjektet har forskeren sammenliknet pasienter som har fått diagnosen hjerteinfarkt før og etter innføringen av en mer sensitiv diagnostisk test ved et norsk sykehus. Studien avdekket at det ble stilt flere infarktdiagnoser etter at en ny metode for å måle stoffet troponin i blodet ble benyttet som markør for hjerteskade, og selv om enkelte observasjoner antydet en mulig overestimering av det faktiske antall understøtter funnene bruk av den nye testen.

Den andre delen ble gjennomført i samarbeid med Cleveland Clinic og Duke University Medical Center. Her ble troponinmålinger som prognostisk verktøy undersøkt i en stor internasjonal studie av hjerteinfarktpasienter. Resultatene viste at en enkelt blodprøve ga viktig informasjon om risiko for nedsatt hjertefunksjon samt alvorlige kliniske hendelser og død under oppfølgingstiden. Funnene støtter bruk av troponin for risikovurdering av slike pasienter.

I den siste delen ble det fokusert på personer undersøkt for mulig obstruktiv søvnapné ved et søvnlaboratorium i Oslo. I samarbeid med Brigham and Women's Hospital anvendte forskerne bl.a. en ny og svært nøyaktig metode som gjorde det mulig å beregne nivået av troponin hos alle deltakerne i studien. Funnet bekrefter at metodiske fremskritt gjør det mulig å evaluere hjertets tilstand hos flere pasienter enn tidligere. På den andre side antydet resultatene samtidig at alle de undersøkte markørene for hjerteskade og betennelse hadde begrenset nytteverdi for diagnostisk utredning av mulig obstruktiv søvnapné.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 22. sep. 2015 08:01 - Sist endret 22. sep. 2015 08:03