Disputas: Lina Herstad - Fødselshjelp/epidemiologi

Cand.med. Lina Herstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal age and delivery at term: a population-based registry study of low-risk primiparous women.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kjell Åsmund Salvesen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim, Norge.
  • 2. opponent: Docent Erica Schytt, lnstitutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bernadette Nirmal Kumar, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Marie Ellström Engh, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Seniorforsker Siri Vangen, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Kvinne og - barne klinikken, Oslo Universitetssykehus HF.

Sammendrag

Antall kvinner som utsetter barnefødsler øker og gjennomsnittsalderen ved første fødsel i Norge er 28,5 år. En ny avhandling fant at det er en øket risiko for operativ fødsel hos eldre mødre enn hos yngre, men at barnet blir i liten grad berørt av dette: « Maternal age and delivery at term: a population-based registry study of low-risk primiparous women». Med data fra Norsk Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå, undersøkte gynekolog Lina Herstad og medarbeidere 169 583 førstegangsfødende friske kvinner som fødte til termin i tidsrommet 1999 til 2009. Halvparten av kvinnene på 40 år og eldre fødte vaginalt uten operativ assistanse. Ved å sammenligne kvinnene på 40 år og eldre med de på 20-24 år, fant de at planlagt keisersnitt var 12 ganger hyppigere, akutt keisersnitt var tre ganger så vanlig, og tang og sugekopp skjedde to ganger så hyppig for de eldre kvinnene. Hovedårsaken til akutt operasjon under vaginal fødsel var langsom framgang i fødselen etterfulgt av at fosteret ble stresset. Begge disse tilstandene økte med økende mors alder. I hvilken grad holdninger hos fødselshjelperne eller kvinnene selv spilte en rolle kunne studien ikke svare på. Det var lav forekomst av komplikasjoner hos barnet. Men, alle komplikasjonene, både de som rammet mor og barn, økte noe med mors alder. Bortsett fra blødning hos mor og behov for overflytning av barnet til nyfødtintensiv, var økningen liten. Resultatene kan ha betydning for helsepersonell og kvinnene selv når det gjelder optimalt tidspunkt for graviditet og valg av fødselsmåte hos eldre friske førstegangsfødende, og videre for oppfølgingen av eldre friske kvinner i fødsel.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.
 

Publisert 22. mai 2015 07:46 - Sist endret 27. mai 2015 08:01