Disputas: Kaja Lund - Kreftterapi

Cand. Scient Kaja Lund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Aspects of the epithelial-to-mesenchymal transition in carcinoma cancer. Studies in pancreatic cancer cell lines.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Thorarinn Gudjonsson, Stem Cell Research Unit, Biomedical Center, University of Iceland, Reykjavík, Island.
  • 2. opponent: Group leader Christina Scheel, Helmholtz Center Munich, Institute for Stem Cell Research, Neuherberg, Tyskland.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Iver A. Langmoen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Svend Davanger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Stefan Krauss, Enhet for cellesignalering, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Rikshospitalet.
 

Sammendrag

Mekanismene bak spredning: epithelial-mesenkymal transisjon i karsinomaceller.

Et karsinom er en kreftsvulst som oppstår i epitelvev. Som for de fleste kreftsykdommer er det metastasene (spredning til andre vev) som bestemmer utfallet. Ofte viser det seg også at noen av kreftcellene er resistente mot behandling, og at cellene som overlever danner nye, agressive tumorer. For å kunne utvikle kreftbehandling som kan hindre spredning, er det viktig med kjennskap til hvilke mekanismer som fører til en invasiv celletype. Man vet i dag at mange av forandringene som tumorceller gjennomgår når de blir invasive, likner prosesser som skjer under embryoperioden i fosterlivet. Denne prossessen kalles epithelial-mesenkymal transisjon (EMT).

I sin doktorgrad har Kaja Lund og kollegaer vist at langtidsbehandling av kreftceller med en vanlig type kreftmedisin fører til at cellene gjennomgår EMT og blir mer invasive. De viser en oppregulering av membranproteinet L1CAM i de behandlete cellene, og viser at antistoffer mot L1CAM gjør cellene mindre invasive.

Videre har Lund og hennes medarbeidere vist at for at det epiteltypiske membranproteinet E-cadherin skal være forankret i membranen må enten β-catenin eller γ-catenin være tilstede. Når begge disse cadherin-assosierte proteinene mangler, mister E-cadherin sin forankring til membranen, noe som kan føre til at cellen mister kontakt med nabocellene og løsner fra tumoren.

Lund og kollegaer har sett på effekten av fotokjemisk internalisering av et antistoff som binder EpCAM, et membranprotein som er involvert i EMT. Internalisering av antistoffet bundet til et toksin førte til inhibering av cellevekst i ulike typer karsinomceller. Lund har også i løpet av sin doktorgrad deltatt i utviklingen av en sensitiv nano-LC/MS metode for å detektere oxysteroler (kolesterolmetabolitter) i celleprøver. Oxysteroler har vist seg å være involert i EMT i brystkreft, og har potensiale som biomarkører.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 13. feb. 2015 10:21