Disputas: Anke Meta Christina Neukamm - lungesykdommer

Cand.med. Anke Meta Christina Neukamm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cardiovascular comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease: biomarkers, vascular function and effects of statin treatment.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Alvar Agusti, Thorax institute, University of Barcelona, Barcelona, Spania.
  • 2. opponent: professor Peter M.A. Calverley, Respiratory Medicine, University of Liverpool, Liverpool, England.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Pål Gulbrandsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Udiagnostisert hjerteskade og effekt av statinbehandling hos KOLS-pasienter

Ca. 20000 nordmenn blir hvert år diagnostisert med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Samtidig viser flere studier at ikke erkjent hjertesykdom forekommer hyppig hos pasienter med KOLS.  Hjertesykdom ved KOLS virker negativt inn på pasientens totale sykdomsbyrde og overlevelse. Medikamentgruppen statiner virker kolesterolsenkende og har gunstige effekter hos hjertepasienter, uavhengig av den kolesterolsenkende effekt. I sitt doktorgradsarbeid har lege Anke Neukamm og medarbeidere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) med en ny og følsom type blodprøver undersøkt grad av hjerteskade hos pasienter med KOLS-forverring og pasienter med KOLS i stabil fase. Videre har hun hos stabile KOLS-pasienter undersøkt om statinbehandling påvirker blodårefunksjon, lungefunksjon og graden av generell betennelse i kroppen.

Ved sykehusinnleggelse for forverring av KOLS hadde tre av fire pasienter forhøyet nivå av hjerteproteinet troponin T, som til daglig brukes til å påvise akutt hjerteinfarkt. Selv pasienter med relativt beskjeden økning i troponin T-nivået hadde betydelig høyere dødelighet etter utskrivelse enn de med normal verdi. Det samme proteinet var også forhøyet hos stabile KOLS-pasienter uten tidligere kjent hjertesykdom sammenlignet med personer fra den generelle befolkningen. Medikamentstudien var randomisert, dobbel-blind og placebo-kontrollert og omfattet KOLS-pasienter i stabil sykdomsfase med generell lav risikoprofil for hjerte-karsykdom. Statinbehandling hadde ingen effekt på lungefunksjon, men hadde en mulig betennelsesdempende effekt i hele pasientgruppen og bedret blodårefunksjonen hos pasienter med tegn på lavgradig betennelse i kroppen. Om pasienter med KOLS kan ha nytte av diagnostikk med troponin T og om statinbehandling kan føre til redusert frekvens av hjertesykdom hos KOLS pasienter må bedømmes i fremtidige kliniske studier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 16. nov. 2015 14:07 - Sist endret 16. nov. 2015 14:31