Disputas: Laxmi Silwal-Pandit - Kreftgenetikk

MSc Laxmi Silwal-Pandit ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): TP53 mutations and molecular profiles of breast cancer prognostic and therapeutic implications

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor David Malkin, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
  • 2. opponent: Professor Els M.J.J. Berns, Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam, Nederland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Torill Sauer, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Rolf Kåresen, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Anita Langerød, Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus HF
 

Sammendrag

I sin avhandling har Laxmi Silwal-Pandit studert hvordan sykdomsutfall og effekt av behandling hos brystkreftpasienter påvirkes av hvilke gener som er slått av eller på i kreftsvulsten. Brystkreft består av flere undergrupper og studien viser at det er viktig å ta hensyn til genetisk variasjon mellom de ulike gruppene for å kunne forutsi sykdomsutfallet og hvilken behandling pasientene bør få.

Kreft kjennetegnes av ukontrollert cellevekst forårsaket av ulike genetiske forandringer i arvematerialet DNA.  Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner og kan deles inn i undergrupper basert blant annet på hvilke gener som er uttrykt og hvilke endringer som har oppstått i DNA. Disse undergruppene av brystkreft har konsekvenser både for hvilken behandling pasientene får og hvor stor sannsynlighet det er for at de vil overleve eller få tilbakefall av sykdommen. Celledeling er en nøye regulert prosess hvor proteinet TP53 virker som en bremsepedal og hindrer for rask celledeling og sørger for at cellene får tid til å reparere skader som har oppstått. Hvis det er for mye skader slik at cellen ikke greier å rette det opp vil TP53 sørge for at cellen dør. Endring (mutasjon) i TP53 proteinet vil føre til at cellene mister denne muligheten til å kontrollere celleveksten og det utvikles kreft. Mutasjoner i  TP53 er et vanlig fenomen i alle typer svust inkludert brystsvulster, hvor pasienter med mutert TP53 har en dårligere prognose.

I dette arbeidet, har Silwal-Pandit studert endringer (mutasjoner) i TP53 genet i brystsvulster og funnet at dette er knyttet til varierende sykdomsutfall i undergrupper av brystkreft. Kandidaten har også vist hvordan nabogenet til TP53, WRAP53 kan påvirker overlevelsen hos brystkreftpasienter. Arbeidet viser også at det er betydelige forskjeller i hvordan ulike gener er utrykt mellom kreftsvulster som viser å ha en effekt av behandling sammenlignet med de kreftsvulster som ikke har effekt av behandlingen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 20. mai 2015 09:30 - Sist endret 29. mai 2015 13:10