Disputas: Irma Pinxsterhuis - Helsefag

M.Sc. Irma Pinxsterhuis ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A self-management programme for individuals with chronic fatigue syndrome: Development, piloting and evaluation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Kirsti Malterud, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Professor Hilde Eide, Institutt for sykepleievitenskap - Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anners Lerdal, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Unni Sveen, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus HF.

Sammendrag

Ergoterapeut og forsker Irma Pinxsterhuis og hennes medarbeidere har gjennomført en studie for å utvikle, utprøve og evaluere et selvhjelpsprogram for voksne med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i primærhelsetjenesten. Hensikten med programmet var å fremme mestring av hverdagen med sykdommen. I evalueringsstudien ble totalt 146 pasienter inkludert fra 4 forskjellige kommuner i Sør-Øst Norge og 2 bydeler i Oslo. Av de inkluderte valgte 137 å delta i studien. Selvhjelpsprogrammet bestod av 8 gruppesamlinger på 2,5 timer, organisert annenhver uke. Gruppene ble ledet av en ergoterapeut og en brukerrepresentant. Studien viser at programmet kan ha en stabiliserende effekt på utmattelse og self-efficacy (mestringsforventning) 6 måneder etter programmets avslutning. Pinxsterhuis og medarbeidere har også konkludert med at akseptering av sykdommen kan bedres over tid.

Avhandlingen «A self-management programme for individuals with chronic fatigue syndrome: Development, piloting and evaluation» reiser blant annet spørsmål om hvordan helsepersonell kan utvikle et tilbud som fremmer mestring av hverdagen med CFS og som kan organiseres i primærhelsetjenesten. Dette vil bidra til å møte potensielle behov hos voksne som lever med CFS i Norge. CFS er en kronisk tilstand som påvirker forskjellige aspekter av dagliglivet, inkludert sosialt samvær og deltakelse i arbeidslivet. Per dags dato finnes det ingen kjent årsak eller allment akseptert behandling for CFS.  Inntil det finnes en helbredende behandling er det behov for forskningsbasert kunnskap for å utvikle og evaluere gode kostnadseffektive tilbud til voksne med CFS, organisert i primærhelsetjenesten, og som fremmer mestring av hverdagen med sykdommen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 11. juni 2015 14:59 - Sist endret 11. juni 2015 15:01