Disputas: Tale Barøy - Molekylær tumorbiologi

M. sc. Tale Barøy ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genomic and transcriptomic aberrations in osteosarcoma

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor A. Bass Hassan, Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, United Kingdom
  • 2. opponent: Professor Judith V.M.G. Bovée, Leiden University Medical Center, The Netherlands
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis June Myklebust, Senter for kreftbiomedisin (CCB), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Ph.d. Leonardo A. Meza-Zepeda, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Molekylær karakterisering av benkreft

Benkreft er en sjelden, men svært aggressiv kreftform som ofte rammer barn. Det er viktig  med økt forståelse av hvorfor benkreft oppstår for å kunne bedre behandlingen av pasientene, og for å oppdage kreftsvulsten så tidlig som mulig.

Tale Barøy har i sin doktorgradsavhandling «Genomic and Transcriptomic Aberrations in Osteosarcoma» undersøkt feil, eller mutasjoner, som finnes på arvematerialet i benkreftprøver og studert konsekvensen av disse mutasjonene. Arvematerialet i benkreft er kjent for å være svært komplekst, med mange mutasjoner. Det ble identifisert mulige mekanismer som ligger til grunn for denne kompleksiteten, og det ble også vist at arvematerialet mellom ulike benkreftprøver hadde svært mange ulikheter, selv om benkreftprøvene stammet fra samme pasient.

Noen av mutasjonene som ble funnet var i gener som i normal tilstand ville ha vært med på å bremse utviklingen av kreft. Når disse genene er muterte og dermed satt ut av funksjon er det lettere for kreftcellene å dele seg og vokse. Noen av mutasjonene viste seg å være nye, benkreft-spesifikke mekanismer å inaktivere slike gener på. Ved å kjenne til slike mutasjoner kan diagnostisering og behandling av pasienter bli forbedret. Det ble også funnet mutasjoner i gener som hittil ikke er kjent for å ha betydning for utviklingen av kreft. Videre ble det vist at bruk av kartleggingsmetoder, som sekvensering, gjør det mulig å identifisere mutasjoner som det allerede finnes etablerte behandlingsmetoder for i andre krefttyper. Dette åpner vinduet for persontilpasset behandling av pasienter med benkreft.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 12. mai 2016 09:35 - Sist endret 12. mai 2016 13:16