Disputas: Kjetil Berner - Klinisk epidemiologi

Cand. oecon., cand. med. Kjetil Berner ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Osteosarcoma in Norway 1975–2009: A Clinical and Epidemiological Study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Carl Blomqvist, Avdelningen för Cancersjukdomar, Helsingfors Universitet, Finland
  • 2. opponent: Professor Clement Trovik, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjersti Flatmark, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Øyvind S. Bruland, Avdeling for Kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Store variasjoner i overlevelsen blant pasienter med osteosarkom (OS) i Norge

Det er et av hovedresultatene fra avhandlingen ”Osteosarcoma in Norway 1975–2009: A Clinical and Epidemiological Study” til Kjetil Berner og medarbeidere. Mens de fleste tidligere studier har rettet blikket mot yngre pasienter med høygradig OS begrenset til ben eller armer (”klassiske” OS), er dette den første komplette nasjonale studien over alle med denne sykdommen. Dette har gitt en unik mulighet til å fokusere på pasienter som typisk faller utenfor overnevnte ”standardmal”. De utgjør en sammensatt gruppe (”ikke-klassiske” OS).

Mens klassiske OS hadde rundt 60 % langtidsoverlevelse var tilsvarende nivå for ikke-klassiske OS kun om lag 25 %. Dette resultatet beror i hovedsak på ulikheter vedrørende medikamentell og kirurgisk behandling. Blant annet er det oftere vanskelig å behandle eldre enn yngre mennesker med høydosert cellegift, som følge av bivirkningene slik behandling gir. I tillegg er det gjerne lettere for kirurgen å fjerne hele svulsten dersom den er lokalisert til ben eller armer enn andre steder på kroppen eller hodet. Leveutsiktene for pasienter med spredning på diagnosetidspunktet er fortsatt meget dårlige uansett hvilken behandling som gis. Pasienter med lavgradig OS har god prognose så fremt de blir tilfredsstillende operert. Motsatt har pasienter med såkalt ekstraskeletalt OS gjennomgående dårlig overlevelse.

Et annet hovedresultat er at vi ikke har sett noe bedring i overlevelse for denne sykdommen under ett siden 1990 tallet. Dette kan ha sammenheng med at vi ikke har fått nye effektive medikamenter ved OS. I gjennomsnitt blir vel halvparten av alle pasientene kurert i dag.

Studien viser at 3 til 4 personer per million innbyggere får OS i Norge årlig. Dette samsvarer godt med internasjonale tall. Over 8 % av alle krefttilfellene fikk OS som følge av tidligere strålebehandling.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. mai 2016 11:17 - Sist endret 30. mai 2016 09:13