Disputas: Maria Moksnes Bjaanæs - Kreftgenetikk

Cand.med. Maria Moksnes Bjaanæs ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Olav Dahl, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent: Forsker Kjersti Tjensvoll, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger universitetssjukehus
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Geir Erland Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Åslaug Helland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og i verden forøvring, og pasienter med lungekreft har generelt dårlig prognose. Funn av genetiske forandringer i lungekreftsvulster har de siste årene gitt viktig kunnskap om sykdommen, og noen av disse forandringene har stor betydning for pasientene ved at man kan tilby mer målrettet behandling.

I avhandlingen ”Molekylær karakterisering av ikke-småcellet lungekreft” har vi gjort analyser av forskjellige genetiske forandringer som kan oppstå i kreftceller. Vi har identifisert unike forandringer i microRNA-uttrykk, DNA forandringer og i DNA-metyleringsnivå i kreftsvulstene sammenlignet med normalt lungevev, og noen av disse forandringene er ikke beskrevet tidligere. Disse forandringene kan i fremtiden benyttes til diagnostikk og klassifisering av lungekreft. Vi har også identifisert viktige genetiske forandringer knyttet til mutasjoner i kjente lungekreftgener (EGFR, KRAS og TP53) som øker kunnskapen om betydningen av disse genforandringene har ved lungekreft. Lungekreftpasienter som blir operert har høy risiko for tilbakefall av sykdommen, og det vil være svært verdifullt å kunne identifisere pasienter som har økt risiko for tilbakefall og evt tilby disse pasientene tilleggsbehandling. Vi har i denne avhandlingen identifisert både mikroRNA og en prognostisk indeks basert på DNA-metyleringsnivå som skiller pasientene med høy og lav risiko for tilbakefall. Disse markørene kan videre inkluderes i kliniske studier for å etterprøve om de har verdi som biomarkører for prognose for lungekreftpasienter som blir operert.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 9. juni 2016 10:16 - Sist endret 9. juni 2016 11:24