Disputas: Ann Kristin Bjørnnes - Klinisk smerteforskning

Master of Health and Social Sciences Ann Kristin Bjørnnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pain experiences of men and women following cardiac surgery. A prospective longitudinal study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Kristofer Årestedt, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige
  • 2. opponent: Professor Tone Merete Norekvål, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Cornelia Ruland, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Marit Leegaard, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Smertelindring etter hjertekirurgi

En hjerteoperasjon er smertefull, og utilstrekkelig smertelindring er forbundet med komplikasjoner og vedvarende smerter opptil 2 år etter operasjon. Ann Kristin Bjørnnes sin avhandling «Pain experiences of men men and women following cardiac surgery: a prospective longitudinal study» er basert på tre del- studier av totalt 416 pasienter som gjennom gikk koronar-bypass og/eller klaffeoperasjon fra 2012-2013. Formålet med avhandlingen var å kartlegge forekomsten og graden av smerten hos hjertekirurgiske pasienter. Effekten av en informasjonsbrosjyre om smertehåndtering gitt ved utskrivelse fra sykehus etter operasjon ble også undersøkt. Resultatene tyder på at mange pasienter opplever ukontrollerte smerter gjennom de fire første dagene etter operasjon. Ingen effekt av brosjyren gitt ved utskrivelse ble påvist, og 29% av pasientene hadde fortsatt smerter knyttet til operasjonen ett år etter. 12 måneder etter operasjonen rapporterte 15% av kvinnelige deltakere og 7% av mannlige deltakere at de hadde moderate eller sterke smerter. Smerte ved 12 måneder hadde sammenheng med mer komorbiditet, lavere utdanning, og smerte i hvile ved 1 måned. For kvinner gav lavere forbruk av smertestillende medikamenter under sykehusoppholdet, og bekymringer relatert til kommunikasjon om smerte og smertelindring, en økt sannsynlighet for vedvarende smerter ved 12 måneder. Resultatene peker mot at vi trenger mer forskning på tiltak som kan hjelpe menn og kvinner til å håndtere smerter etter hjertekirurgi. Disse tiltakene må vurdere om kvinner har ulike behov for støtte og informasjon om smerter og smertebehandling i forhold til menn.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 23. sep. 2016 12:40 - Sist endret 26. sep. 2016 14:06