Disputas: Anita Blomfeldt - Infeksjonsepidemiologi

Master of Public Health Anita Blomfeldt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Staphylococcus aureus bloodstream infection — Molecular epidemiology and impact of bacterial genotype on outcome.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Andreas Matussek, Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Johanna Ericson Sollid, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Tor-Arne Hagve, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Truls Michael Leegaard, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sepsis (blodforgiftning) med gule stafylokokker er en alvorlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen er et resultat av et komplekst samspill mellom bakterie, pasient og miljø. Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er vanligvis harmløse bakterier som de fleste av oss kommer i kontakt med, men de er også opphav til et mangfold av infeksjoner fra mindre sår til livstruende sepsis.

I avhandlingen Staphylococcus aureus bloodstream infection - Molecular epidemiology and impact of bacterial genotype on outcome viser Anita Blomfeldt og medarbeidere at 71 % av pasientene fikk infeksjonen relatert til medisinsk behandling på sykehus eller sykehjem og at pasienter infisert med en spesiell type gule stafylokokker (genotype CC30) hadde høyere dødelighet. Infeksjoner med gule stafylokokker er en uønsket komplikasjon i helsetjenesten som truer pasientsikkerheten. Kartlegging av risikofaktorer kan bedre både forebygging og behandling av sepsis. Forekomsten av antibiotikaresistens var lav, kun 1,2 % var resistente mot methicillin (MRSA). Andre land sliter med langt høyere forekomst av MRSA og vi ser økning hos oss også. Kontinuerlig overvåking er derfor nødvendig. Studien, som er den første i sitt slag i Norge, undersøker risikofaktorer for sepsis og spesielle egenskaper hos gule stafylokokker og deres effekt på sykdomsforløpet. Kliniske data ble samlet inn fra journaler og intervjuer retrospektivt (2004-09) og prospektivt (2011-14). Bakterienes gener ble analysert for å påvise sykdomsfremkallende egenskaper og resistens mot antibiotika.

Sepsis inntraff hos 28 per 100 000 innbyggere per år. Pasientene var eldre (median 71 år) og de fleste var menn (61 %). 21 % døde innen 30 dager. Ukjent primær infeksjon og lungebetennelse økte risikoen for død etter korrigering for alder, kjønn og underliggende sykdom. Mange genotyper av gule stafylokokker ble påvist, men fire typer (CC5, CC15, CC30, CC45) dominerte og ble funnet hos 60 % av pasientene. Lignende funn er gjort i andre land.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. nov. 2016 11:13 - Sist endret 11. nov. 2016 13:59