Disputas: Heidi Borgeraas - Ernæring

M.Sc. Heidi Borgeraas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk Factors And Biomarkers Of Cardiovascular Disease: Prospective observational studies of the associations between trans fatty acids, body mass index and asymmetric dimethylarginine in patients with suspected coronary heart disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Emily Sonestedt, Diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi, Endokrinologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Ole Iversen, Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jøran Hjelmesæth, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hjerte- og karsykdom er ledende dødsårsak både i Norge og globalt, og arbeidet med å studere allerede etablerte og potensielle risikofaktorer vies derfor stor oppmerksomhet. Sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og senere hjerte- og karsykdom kan variere avhengig av hvilke pasientgrupper man undersøker; for eksempel er overvekt og fedme forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt og død i den generelle befolkningen, mens det blant pasienter med etablert hjerte- og karsykdom muligens kan være slik at overvekt og fedme har en beskyttende effekt.

Heidi Borgeraas og medarbeidere har, i dette doktorgradsarbeidet, analysert data fra over 4000 pasienter med symptomer på hjertesykdom. Alle pasientene ble undersøkt med koronar angiografi (røntgen av blodårene utenpå hjertet) da de ble inkludert i studien, og de ble deretter fulgt i gjennomsnittlig 5 år. Hovedresultatene fra arbeidet viser at overvektige kvinner hadde 50 % lavere risiko for hjerteinfarkt sammenliknet med normalvektige kvinner. Menn med fedme hadde derimot 60 % høyere risiko for hjerteinfarkt og 80 % høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom sammenliknet med normalvektige menn. Den tidligere observerte gunstige effekten av overvekt eller fedme ble altså kun observert blant kvinner.

Borgeraas og medarbeidere undersøkte også om de pasientene som hadde høyere nivå av transfett i blodet hadde økt risiko for hjerteinfarkt og død, men en slik sammenheng ble ikke funnet. De fant derimot en positiv sammenheng mellom nivå av transfett og blodets konsentrasjon av asymmetrisk dimetylarginin (ADMA), en biomarkør som er forbundet med forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. Videre ble det funnet at økende konsentrasjon av ADMA økte risikoen for hjerteinfarkt og død av hjerte- og karsykdom, men kun hos pasienter med normalvekt og lett overvekt (BMI ≤26.3kg/m2). Det var derimot ingen sammenheng mellom ADMA-konsentrasjon og risiko for hjerteinfarkt eller hjerte-karrelatert død hos pasienter med overvekt eller fedme.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 25. okt. 2016 09:35 - Sist endret 27. okt. 2016 08:58