Disputas: Siri Laura Feruglio - Infeksjon

Cand.med. Siri Laura Feruglio ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mycobacterium tuberculosis infection: immune biomarkers associated with successful therapy.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Avdelingsoverlege Aase Bengaard Andersen, Department of Infectious Diseases, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Forsker Fekadu Abebe, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Greger Abrahamsen, Molekylær immunologi, Seksjon for anatomi, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Bjørn Moum, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Margarita Dyrhol Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tuberkulose er en av verdens mest utbredte infeksjoner, og tar nesten 1,5 millioner liv og forårsaker 9 millioner sykdomstilfeller årlig. Riktig behandling er avgjørende for å redusere forekomst og dødelighet, men korrekt diagnostikk og behandling er krevende.

I avhandlingen “Mycobacterium tuberculosis infection: immune biomarkers associated with successful therapy” har Siri L. Feruglio og medarbeidere undersøkt ulike biomarkører for sykdom og behandlingsrespons hos pasienter med tuberkulose. Tuberkulose behandles med flere antibiotika over lang tid, og feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av multiresistent tuberkulose og økt dødelighet. Gode behandlingsmarkører vil kunne forebygge dette.

Både biomarkører fra det medfødte og det ervervede immunforsvaret ble studert i blodprøver fra pasienter med tuberkulose. Feruglio og medarbeidere studerte bl.a. endringer i en type hvite blodlegemer som kalles T celler. T celler er sentrale i bekjempelse av infeksjoner. Kartlegging av T cellenes cytokin produksjon, T cellenes regulerings mekanismer og T cellenes proliferative egenskaper avslørte vesentlige forandringer underveis i behandlingsforløpet, noen så tidlig som etter kun to uker med effektiv behandling. Tilsvarende, ble det også funnet endringer i markører fra bestanddeler av det medfødte immunforsvaret etter to uker.

Denne avhandlingen bidrar til å definere biomarkører som kan brukes ved behandling og oppfølging av pasienter med tuberkulose, og gir en økt forståelse av de immunologiske prosesser som skjer hos disse pasientene.    

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. sep. 2016 09:08