Disputas: Kathrine Fodstad - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Cand.med. Kathrine Fodstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sexual function and postpartum health in relation to episiotomy and obstetric anal sphincter injury.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jim Dornan, Dept Health & Life Sciences, The Ulster University, Belfast, Northern Ireland
  • 2. opponent: Medical Leader Astrid Rygh, Department of Obstetrics and Gynecology, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Marie Ellström Engh, Division of Surgery, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Erik Qvigstad, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Katariina Laine, Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer, Oslo Universitetssykehus Ullevål

Sammendrag

Skade på endetarmens lukkemuskel under fødsel er en komplikasjon som kan gi varige plager i form av inkontinens for avføring og for luft. Episiotomi (klipp i underlivet) kan benyttes når fødselshjelperen på slutten av fødselen vurderer at risikoen for lukkemuskelskade er betydelig.

I sin avhandling Sexual function and postpartum health in relation to episiotomy and obstetric anal sphincter injury har Kathrine Fodstad undersøkt hvordan fødselsskader i underlivet og underlivsklipp innvirker på kvinners seksualfunksjon og smerteopplevelse etter fødsel. Oppfølgingsstudiene med nesten 1200 fødekvinner ble utført ved Norges største fødeavdeling (Oslo universitetssykehus, Ullevål).

Smerteopplevelsen i underlivet ble fulgt opp 1 dag, tre måneder og ett år etter fødsel. Flesteparten av kvinnene som hadde fått et underlivsklipp under fødselen opplevde ikke smerte tre måneder etter fødsel. Oppfølgingsstudien fant heller ikke forskjell på kvinnenes smerteopplevelse ved sammenligning av forskjellige klippeteknikker, mens kvinner med lukkemuskelskade rapporterte betydelig mer smerte enn kvinner uten slik skade. Studien viste også at kvinner med lukkemuskelskade ventet lenger enn andre før første samleie etter fødsel.  Kvinner med lukkemuskelskade rapporterte mer samleiesmerte ett år etter fødsel enn kvinner som hadde mindre alvorlige rifter eller underlivsklipp.

Avhandlingen avdekket dessuten forskjeller i bruk av underlivsklipp mellom nordiske fødselsleger. Norske og finske gynekologer rapporterte betydelig hyppigere bruk av underlivsklipp under fødsel enn gynekologer i Danmark og Sverige, hvor forekomsten av lukkemuskelskade ved fødsel er 2-4 ganger høyere enn i nabolandene.

Konklusjonen fra doktorgraden er at underlivsklipp gir lite smerter etter fødsel, mens skader på endetarmens lukkemuskel gir smerter over tid og reduserer kvinnens seksualaktivitet. Underlivsklipp bør benyttes når det ansees som nødvendig for å unngå skade av endetarmens lukkemuskel.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. sep. 2016 10:22 - Sist endret 15. sep. 2016 10:57