Disputas: Bjarte Fosby - Levertransplantasjon

Cand.med. Bjarte Fosby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Liver transplantation in the Nordic countries with emphasis on patients with Primary Sclerosing Cholangitis

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Jens Hillingsø, Institut for Klinisk Medicin, Københavns universitet, Danmark
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Georg Gjorgji Dimcevski, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Else Marit Løberg, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anders Hartmann, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Pål-Dag Line, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjon og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Levertransplantasjon i Norden med hovedfokus på pasienter med sykdommen primær scleroserende cholangitt

Den første levertransplantasjonen i Norden ble utført i Finland i 1982 og i Norge og Sverige to år senere. Den, totalt sett, aller hyppigste årsaken til levertransplantasjon i de Nordiske landene har vært sykdommen primær skleroserende cholangitt (PSC). PSC er en sykdom av ukjent årsak, som fører til kronisk betennelse i galleveiene. Det finnes  i dag ingen effektiv behandling og de fleste pasientene vil på sikt ha behov for levertransplantasjon. Et viktig moment vedrørende denne pasientgruppen er at de har en betydelig øket risiko for kreft i gallegangene.

I sin avhandling Liver transplantation in the Nordic countries with emphasis on patients with Primary Sclerosing Cholangitis har Fosby og medarbeidere sett på utviklingen og resultatene etter alle levertransplantasjoner  utført i Norden siste 30 år, med hovedfokus på sykdommen primær skleroserende cholangitt (PSC).

Alle pasientene som gjennomgår levertransplantasjon er registrert og fulgt opp i det Nordiske lever transplantasjonsregisteret (NLTR). Registeret , som har vært utgangspunkt for første del av studien, innholder i dag informasjon om  mer enn  5800 levertransplantasjoner. Studien viste blant annet at antallet levertransplantasjoner har øket jevnt i disse årene og nådd et platå på omkring 325 transplantasjoner pr. år (i Norden samlet).  Resultatene er blitt stadig bedre og mer enn 80% av pasientene er nå i live 5 år etter transplantasjonen.

I neste delstudie så man på resultatene etter levertransplantasjon hos pasienter med PSC som ble operert  pga mistanke om kreftutvikling i gallegangene. Mistanken var basert på prøver (såkalt børstecytologi) som var tatt fra gallegangene. Dette viste at disse hadde gode utsikter til å overleve uten tilbakefall av kreft i den nye leveren.

I en tredje studie undersøkte man risikoen for avstøtning etter transplantasjonen. Man fant da at de samme typene av HLA gener som er forbundet med risiko for PSC, også er forbundet med akutt avstøtning etter transplantasjonen.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 8. juni 2016 12:57 - Sist endret 8. juni 2016 15:01