Disputas: Hanne Frydenberg - Onkologi

Cand.med. Hanne Frydenberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Growth, inflammation, lifestyle and breast cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Per Hall, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Avdelingsleder Tone Nordøy, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Ole Iversen, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjell Magne Tveit, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø

Sammendrag

Lege Hanne Frydenberg har sammen med kollegaer studert om vekstfaktorer, kvinnelige kjønnshormoner og livsstilsvaner er relatert til mammografitetthet, et surrogatmål for brystkreft. Videre har de studert om inflammasjons markører er av betydning for brystkreftrisiko og prognose.

Tidligere studier har vist at økningen i brystkreftinsidensen i Norge og internasjonalt ses parallelt med en ugunstig livsstil, assosiert med vektøkning, lavgradig inflammasjon i vev og organer, hvor ugunstige hormonelle profiler og vekstfaktorer kan tenkes innvirke. Hovedtemaet i avhandlingen belyser disse problemstillingene. I avhandlingen er det brukt data fra 204 friske kvinner i alderen 25-35 år som deltok i den norske EBBA (Energy Balance and Breast Cancer Aspects) -I studien* (2000-2003), og EBBA-Life studien**, basert på deltakende kvinner i den populasjonsbaserte Tromsøundersøkelsen (1994-2008), (n= 8 130 kvinner), hvorav 192 kvinner fikk påvist brystkreft i løpet av 14.6 års oppfølging.  Disse 192 kvinnene med brystkreft ble fulgt i ytterligere 7.2 år, og detaljerte kliniske opplysninger om behandling og forløp ble registret i oppfølgingstiden (31.12.2012).

Resultatene viser at høye daglige nivåer av både østrogen og progesteron var assosiert med høyere prosentvis mammografitetthet. I tillegg var vekstfaktorer (IGF-1, IGFBP-3 og veksthormon) i kombinasjon med fritt østrogennivå gjennom en hel menstruasjonssyklus assosiert med høyere prosentvis mammografitetthet. Studiene viser også at kvinner som inntok mer enn sju enheter alkohol i uken hadde 48 prosent høyere absolutt mammografisk tetthet, enn de som inntok mindre enn én enhet alkohol i uken. I tillegg var høyere alkohol forbruk assosiert med høyere østrogennivå gjennom en hel menstruasjonssyklus. I EBBA-Life studien fant Frydenberg og kolleger, at C-reaktivt protein (CRP), en inflammasjons markør, tatt før diagnose var assosiert med økt brystkreftrisiko, tilbakefall av brystkreft og prognose.      

Avhandlingen gir ny kunnskap om hvordan nivå av vekstfaktorer og kjønnshormoner samt livsstilsfaktorer kan være assosiert med brystkreftutvikling. Samtidig får vi ny kunnskap om at lavgradig inflammasjon kan være en viktig markør for brystkreftutvikling, men vi trenger imidlertid flere studier for å bekrefte disse funn. 

* Universitetet i Tromsø og Harvard University

** Universitetet i Tromsø og ved Universitetssykehuset i Nord Norge i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 19. apr. 2016 13:26 - Sist endret 26. apr. 2016 10:07