Disputas: Øistein Hovde - Gastroenterologi

Cand.med. Øistein Hovde ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical outcome of inflammatory bowel disease with special emphasis on mortality and cancer development.

Fotograf: Jon Olav Nesvold

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Trygve Hausken, Medisinsk avdeling, Institutt for gastroenterologi, Klinisk Institutt 1, Universitete i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Arild Nesbakken, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Moum, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Norge er et av de landene i verden hvor forekomsten av de to betennelsessykdommene i tarmen, ulcerøs colitt (UC) og Crohns sykdom(CD), er mest utbredt. Det vi har konsentrert oss om i de studiene som ligger til grunn for denne doktorgraden, er hvorvidt pasientene med disse sykdommene, dør i yngre alder enn personer uten disse sykdommene og hvorvidt disse pasientene er mer utsatt for å få kreft sammenlignet med friske personer. I den første artikkelen undersøkte vi 237 norske pasienter med CD som ble fulgt opp i 20 år. Hver pasient hadde 25 kontrollpersoner som var like i alder, kjønn og bostedsfylke, men som ikke hadde CD. Hovedfunnet var at det ikke var påviselige forskjeller i dødelighet mellom disse to gruppene. Vi kunne heller ikke finne forskjeller mellom disse gruppene når det gjaldt dødsårsaker. I den andre artikkelen undersøkte vi 519 norske pasienter med UC som ble fulgt opp i 20 år. Heller ikke for disse pasientene kunne vi finne påvisbare forskjeller i dødelighet mellom disse to gruppene og heller ikke når det gjaldt dødsårsaker. I den tredje artikkelen undersøkte vi den totale kreftforekomsten hos pasienter med CD og UC 20 år etter diagnosetidspunkt. Vi fant her at risikoen for å få kreft, var høyere hos pasientene sammenlignet med kontrollpasientene. Mannlige pasienter med UC hadde økt forekomst av kreft. Som konklusjoner kan vi si at pasienter med CD/UC lever like lenge som friske kontroller; i alle fall de første 20 årene etter diagnosetidspunkt. Menn med UC ser ut til å være mer utsatt for å få kreft sammenlignet med kvinner med samme sykdom og sammenlignet med pasienter med CD.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. des. 2016 08:57 - Sist endret 2. des. 2016 09:03