Disputas: Jarle Jortveit - Kardiologi

Cand.med. Jarle Jortveit ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mortality in children with congenital heart defects.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Afdelingslege Klaus Juul, Enheten for medfødte hjertesykdomme, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Overlege Ansgar Berg, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Torild Skrivarhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Henrik Holmstrøm, Barnehjerteseksjonen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bedre overlevelse hos barn med hjertefeil

I perioden 1994-2009 ble dødeligheten innen ett år hos barn med alvorlige medfødte hjertefeil nesten halvert i Norge. Plutselige og uventede dødsfall forekom svært sjeldent, og ingen barn med hjertefeil født i denne perioden døde i forbindelse med idrettsaktivitet.

Dette er funn som fremkommer i doktorgradsavhandlingen «Mortality in children with congenital heart defects» av overlege Jarle Jortveit ved Sørlandet sykehus Arendal.

I et utvalg på 954 413 barn, som inkluderer fødte barn, dødfødsler og avbrutte svangerskap i Norge perioden 1994-2009, hadde totalt 1,2 % en medfødt hjertefeil. I 1994 døde 21 % av barna som ble født med alvorlig hjertefeil i løpet av første leveår, mens det i 2009 var gått ned til 12 %. Barn med mindre alvorlige hjertefeil hadde lav dødelighet innen ett år (2-4 %), men også her ble overlevelsen forbedret i perioden. Bedre behandling er sannsynligvis den viktigste forklaringen. Flere aborter av fostre med de mest alvorlige hjertefeilene har også hatt betydning for utviklingen. Andelen svangerskapsavbrudd med alvorlige hjertefeil økte fra 3 til 20 % i perioden.

Den vanligste medfødte hjertefeilen er hull i skilleveggen mellom hjertets hovedkamre. Studien viser at de fleste barn med et slikt hull, er like friske som andre barn. Det ble i undersøkelsesperioden registrert et hull i skilleveggen som eneste hjertefeil hos 3495 barn. Bare 181 barn (5 %) trengte operasjon, få utviklet komplikasjoner og deres overlevelse var lik som hos friske barn.

Studien har også undersøkt forekomsten av plutselig død generelt, og plutselig død i forbindelse med fysisk aktivitet spesielt. Kun 0,2 % av barna i studien mellom to og 18 år med medfødte hjertefeil døde plutselig. Ingen av barna døde i forbindelse med fysisk aktivitet.

Studien konkluderer med at plutselig død i forbindelse med fysisk aktivitet er sjeldent, og at denne risikoen ikke bør hindre de fleste barn med medfødte hjertefeil i å delta på idrettsaktiviteter.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. juni 2016 08:57 - Sist endret 3. juni 2016 13:50