Disputas: Ida Skrinde Leren - Kardiologi

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Lia Crotti, Department of Molecular Medicine, University of Pavia, Italia
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Håvard Dalen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ole M. Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Are Martin Holm, Lungeavdelingen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Plutselig hjertedød blant unge personer er tragedier, og får mye oppmerksomhet når de inntreffer i det offentlige rom, for eksempel på idrettsarenaer. De arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid-syndrom (LQTS) kan være årsaken i slike tilfeller. Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) øker risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser i situasjoner der kroppen øker utskillelsen av adrenalin, for eksempel ved fysisk aktivitet eller emosjonelt stress.  Pasientene behandles med medikamenter av klassen betablokkere, som hemmer virkningen av adrenalin og dermed forhindrer livstruende rytmeforstyrrelser. En av studiene i denne doktorgraden indikerte at effekten på hjerterytmeforstyrrelsene var avhengig av hvilken type betablokker pasientene brukte. Betablokkeren nadolol så ut til å ha bedre behandlingseffekt med tanke på å undertrykke og beskytte mot alvorlige rytmeforstyrrelser enn de betablokkerne som tradisjonelt har vært mest brukt. Dette funnet vil ha betydning for behandlingen av disse pasientene.   

Nye ultralydmetoder gir muligheten for detaljert fremstilling av hjertets funksjon. Vi har undersøkt pasienter med lang QT-tid-syndrom, som tradisjonelt sett har vært ansett som en sykdom som bare påvirker det elektriske systemet i hjertet. Med nye sensitive billedundersøkelsesmetoder kunne vi imidlertid vise at pasienter med lang QT-tid-syndrom også har lett redusert hjertefunksjon sammenlignet med friske personer. Dette funnet vil kunne bidra til å belyse sammenhengen mellom hjertets elektriske og mekaniske funksjon.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 1. juni 2016 11:08 - Sist endret 8. juni 2016 12:40