Disputas: Sigrid Narum - Klinisk farmakologi

Cand.med. Sigrid Narum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pharmacoepidemiological aspects of drug-induced bleeding

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ylva Böttiger, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet, Sverige
  • 2. opponent: Professor Lars Slørdal, Institutt for laboratoriemedisin, barne-og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Morten Mowe, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Thoralf Christoffersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Enhetsleder Marianne K. Kringen, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Sammendrag

Blødning er en hyppig og alvorlig bivirkning ved bruk av en rekke legemidler. Særlig hode- og mageblødninger medfører økt sykelighet, dødelighet og store kostnader for den enkelte og samfunnet. De fleste blødningsdisponerende legemidler har vært på markedet i en rekke år. Allikevel er det manglende kunnskaper om blødningsrisiko blant undergrupper av pasienter og om interagerende legemidler på blødningstidspunktet.

I sin avhandling Pharmacoepidemiological aspects of drug-induced bleeding fant Sigrid Narum og medarbeidere at i bivirkningsrapporter meldt til bivirkningsregisteret var særlig warfarin forbundet med hodeblødninger og hadde høy dødelighet, mens bruk av platehemmere var forbundet med mageblødninger og hadde lavere dødelighet. Ofte ble det brukt flere legemidler som påvirker blødningsrisikoen, men mange av disse ble ikke meldt som mistenkt av melder.

I en studie basert på data fra Traumeregisteret var warfarin forbundet med økt dødelighet hos en undergruppe av pasienter. Bruk av platehemmere var ikke forbundet med økt dødelighet. I en studie på pasienter som ble innlagt på sykehus med pågående mageblødning ble det funnet redusert platefunksjon, og en stor del av den reduserte platefunksjonen kunne tilskrives legemiddelbruk.

Til slutt ble det i en analyse av tidligere publiserte studier undersøkt om bruk av kortikosteroider er forbudet med utvikling av blødende magesår.  Det ble funnet at kortikosteroider var forbundet med 40% økt risiko for blødende magesår.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 26. mai 2016 13:08 - Sist endret 26. mai 2016 13:15