Disputas: Meh Sameen Nawaz - Molekylærbiologi

M.Sc. Meh Sameen Nawaz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular and Cellular Insights into Mammalian Endonuclease V.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Marit Otterlei, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, Norge
  • 2. opponent: Professor Per Sunnerhagen, Institutionen för kemi och molekylärbiologi Göteborgs universitet, Gøteborg, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Thomas Sæther, Kjernereseptorgruppa, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Emeritus Jon Storm-Mathisen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Ingrun Alseth, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus HF, Oslo, Norge

Sammendrag

I sin avhandling Molecular and Cellular Insights into Mammalian Endonuclease V har doktorgradskandidaten Meh Sameen Nawaz og medarbeidere vist for første gang at enzymet Endonuklease V (EndoV) fra både mus og menneske er i stand til å kutte inosin-holdig RNA.

EndoV er tidligere klassifisert som et DNA reparasjonsenzym involvert i fjerning av en baseskade kalt inosin. Inosin dannes når basen adenosin, en av byggesteinene i DNA og RNA, blir endret gjennom prosesser som fremmes av ulike skadelige stoffer i miljøet. Da inosin har andre egenskaper enn adenosin, kan denne endringen ha store konsekvenser i cellen (f.eks. mutasjoner). Heldigvis er cellene utstyrt med proteiner som gjenkjenner og fjerner denne skaden, der EndoV er et av dem. EndoV fra bakterier er relativt godt karakterisert, mens funksjonen til det humane enzymet har vært uklar.

Nawaz og medarbeidere presenterer at human EndoV ikke viser den samme aktiviteten på DNA, men snarere er aktivt på inosin i RNA. Mens inosin i DNA blir ansett som en skade, er inosin i RNA en normal og viktig modifikasjon nødvendig for normal funksjon av de fleste organer. Med den nyoppdagede funksjonen til human EndoV, foreslår Nawaz at dette enzymet kan bidra til å opprettholde normale nivåer av inosin i RNA. Dette er viktig da ubalanse i disse prosessene tidligere er blitt knyttet til både kreft og neurodegenerative sykdommer. I tillegg viser Nawaz og medarbeidere at human EndoV er til stede i spesifikke cytoplasmiske granuler når cellene utsettes for forskjellige typer stress. Disse «stressgranulene» inngår som et ledd i cellens forsvar mot en rekke skadelige stoffer og er nødvendig for dens overlevelse. Tilstedeværelsen av EndoV i stressgranuler kan tyde på at enzymet har en rolle i cellens stressrespons. Videre arbeid er nødvendig for en fullstendig forståelse av den biologiske rollen til human EndoV.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. nov. 2016 11:18