Disputas: Anne Bjørhovde Rossebø - Kardiologi

Cand.med. Anne Bjørhovde Rossebø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lipid Lowering Treatment in Mild to Moderate Aortic Stenosis.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor José Zamorano, Hospital Ramón Cajal, Madrid, Spain
  • 2. opponent: Professor Kjetil Retterstøl, Division of Clinical Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Kristina Haugaa, Department of Cardiology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Disputasleder

Professor emeritus Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Terje Rolf Pedersen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forskningsresultatene som presenteres i doktorgradsavhandlingen ’Lipid Lowering Treatment in Mild to Moderate Aortic Stenosis’ av Anne Bjørhovde Rossebø har

bidratt til å avklare en mangeårig hypotese hvorvidt kolesterolsenkende behandling påvirker progresjon og sykelighet ved aortastenose.

Aortastenose er en hjerteklaffesykdom (forsnevret aortaklaff) med vanligvis sakte progresjon over 10-20 år uten at det pr i dag finnes medisiner eller annen behandling som kan påvirke sykdomsforløpet. Eneste behandling er fortsatt operasjon av hjerteklaffen når den er blitt så trang at den gir symptomer. Aortastenose er en

vanlig sykdom som affiserer 3-5% av eldre over 75 år i vestlige land.

Gjennom mange år har forskere hatt mistanke om at bl.a. høyt kolesterol bidrar til utvikling av aortastenose, og man antok ut fra små forsøk og dyreforsøk at kolesterolsenkende medisin kunne bidra positivt til sykdommens progresjon, den såkalte ’lipidhypotesen’.

SEAS studien (Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis) ble av Rossebø og medarbeidere designet for å teste denne hypotesen i en stor dobbelt-blindet placebo-kontrollert randomisert klinisk studie. Studien undersøkte dødelighet og sykelighet i en internasjonal populasjon på 1873 pasienter fra 7 europeiske land og 173 studiesentre/sykehus. Pasientene hadde gjennomsnittsalder på 68 år og ble fulgt opp gjennom 4-5 år.

Studien viste at intensiv kolesterolsenkende behandling ikke hadde noen effekt på verken dødelighet, behov for klaffeoperasjon, eller progresjonshastighet bedømt ved hjerteultralyd, mens man så en viss effekt på nytilkommet kransåresykdom i behandlings-gruppen. Videre substudier har videre vist at det ikke er noen forskjell i effekt av behandlingen om den gis i et tidlig eller sent stadium av sykdommen.

Derimot har forskerne vist at forekomsten av fortykket hjertemuskel (hypertrofi) har betydning for prognosen til pasienter med aortastenose. Pasienter med hypertrofisk hjertemuskel har økt risiko for ulike hjerte/kar-hendelser inklusive økt dødelighet enn pasienter uten hypertrofi.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. aug. 2016 10:15 - Sist endret 30. aug. 2016 10:15