Disputas: Camilla Sagerup - Onkologi

Cand.med. Camilla Sagerup ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):Epidemiological and molecular characteristics of lung cancer. Population-based and molecular studies.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Simon Ekman, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap, Enheten för onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Sjeflege Trond-Eirik Strand, Flymedisinsk seksjon, Luftfartstilsynet, Bodø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Stavem, Helsetjenesteforskningen (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Odd Terje Brustugun, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Lungekreft er en av de hyppigst forekommende kreftformene i Norge, og er kreftypen som tar flest liv.  Det er en sterk årsakssammenheng mellom røyking og lungekreft, og endringer i røykemønster i etterkrigspopulasjonen gjenspeiler trender i forekomsten av lungekreft i den norske befolkningen. Spesielt uttalt er den økende forekomsten hos kvinner.

I sin avhandling, Epidemiological and molecular characteristics of lung cancer. Population-based and molecular studies har Camilla Sagerup og medarbeidere undersøkt endringer i forekomst og overlevelse av lungekreft i Norge over en 20-års periode med spesielt fokus på ulikheter blant menn og kvinner. De fant at forekomsten av lungekreft har økt hos både menn og kvinner, men at økningen er mer uttalt hos kvinner. En større andel kvinner som får lungekreftdiagnosen er yngre og diagnostiseres i et tidligere stadium av sykdommen enn menn. De viste også at kvinner lever lenger med sykdommen enn menn.

Måten lungekreft diagnostiseres og behandles på er i endring. Kravene til differensiering av undergrupperinger av lungekreft samt påvisningen av biologiske markører har gitt muligheter til mer individuelt rettet behandling. Sagerup og kolleger har sett på hvordan andelen av lungekreftpasienter uten spesifikk histologisk diagnose har endret seg over tid. De fant en økende andel pasienter med udifferensiert karsinom, en pasientgruppe assosiert med høy alder og dårligere prognose. Det er viktig med økt fokus på disse pasientene som i tross høy alder kan ha en overlevelsesgevinst med mer individuell rettet behandling.

Selv om risikoen for lungekreft er mangedoblet ved tobakksrøyking, får også aldri-røykere diagnosen. Lungekreft kan ha andre årsaker, og Sagerup og medarbeidere undersøkte forekomsten av Humant papillomavirus (HPV) i friskt og sykt lungevev hos opererte lungekreftpasienter. HPV-infeksjon smitter ved seksuell omgang og noen HPV-typer kan føre til celleforandringer som øker risikoen for livmorhalskreft hos kvinner. HPV-infeksjon kan også øke risikoen for andre former for kreft. De fant en lav (4%) forekomst av HPV i lungevev som viser en sjelden assosiasjon mellom HPV og lungekreft hos norske lungekreftpasienter.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 20. sep. 2016 10:14 - Sist endret 20. sep. 2016 14:28