Disputas: Ragnhild Øydna Støen - Ortopedi

Cand.med. Ragnhild Øydna Støen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hip fracture epidemiology and treatment.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Cecilia Rogmark, Enhet for klinisk och molekylär osteoporoseforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Malmö, Sverige
  • 2. opponent: Professor Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jens Petter Berg, Avdeling for biokjemisk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Sidsel Rogde, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Adm.dir. Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF

Sammendrag

Hvert år brekker ca. 10 000 nordmenn hoften. Studie I viser at aldersjustert insidens (forekomst) av hoftebrudd har gått ned. Men fordi antallet eldre vil øke i årene som kommer, vil det totale antallet brudd øke. Studien kan tyde på at årsaker som bedret ernæring, høyere BMI samt bruk av medikamenter, kan forklare den observerte nedgangen. Studier av hoftebruddinsidens er gjort hvert tiende år i Oslo siden 1978/79. Dette gjør det mulig å gå nærmere inn i årsakene til hoftebrudd og vurdere ulike tiltak for å forebygge eller begrense skadevirkningene av hoftebrudd.  Hoftebrudd representerer en betydelig omkostning både for enkeltindividet og for samfunnet, og helsemyndighetene må vurdere tiltak for å redusere omkostningene.

Studie II viser at sykehusenes lokale registre fanger opp 95-99 % av alle pasienter med brudd, men at også en del pasienter uten nytt hoftebrudd var feilregistrert. Derfor vil man få et for høyt estimat for antall hoftebrudd dersom man bruker registrene alene uten å undersøke med den enkelte pasients journal om de faktisk har hatt brudd.

Studie III viser at de som er operert med halvprotese etter lårhalsbrudd (som er en type hoftebrudd) har bedre funksjon og mindre smerter etter to år. Ved etterundersøkelse seks år etter at pasientene er operert med halvprotese eller skruefiksasjon for lårhalsbrudd, finner vi at gruppene har likeverdig funksjon, men bare en tredjedel av alle pasientene er i live. Det betyr at halvprotese er beste operasjonsmetode ved lårhalsbrudd fordi det på kort sikt gir bedre funksjon og er helseøkonomisk gunstig, samtidig som komplikasjonsfrekvensen ikke øker over tid for den gruppen som fremdeles er i live etter seks år. Sammenlikning av operasjonsmetoder for denne bruddtypen har stor helseøkonomisk betydning fordi det under primæroppholdet bare utløses en liten del av det totale ressursforbruket i forbindelse med bruddet. Av større betydning er pasientens funksjonsnivå over tid, hvilket bestemmer behov for pleie.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. sep. 2016 09:36 - Sist endret 3. okt. 2016 13:53