Disputas: Amin Amro - Helsefag

M.Sc. Amin Amro ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symptoms and Symptom Clusters in Patients on Renal Replacement Therapy in Norway.

Foto: Viera Stubnova

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Lege Hilde Myhren, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo,
  • 2. opponent: Overlege Lasse Gøransson, Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssykehus, Stavanger,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Astrid Klopstad Wahl, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo,

Disputasleder

Professor Per Grøttum, Medisinsk infomatikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ingrid Os, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hvert år starter nærmere 500 nye pasienter i Norge med nyreerstattende behandling på grunn av alvorlig nyrefunksjonsvikt, om lag 90% av disse med dialysebehandling. Studien med 301 dialysepasienter viste at symptomer forbundet med alvorlig nyresvikt, samsykelighet og dialysebehandling, var hyppige og svært plagsomme, og medførte redusert helserelatert livskvalitet og depressive symptomer. I motsetning til enkeltsymptomer var symptomknipper med flere symptomer forbundet med økt dødsrisiko. Etter nyretransplantasjon ble symptombelastningen redusert. Dialysepasienter fra 10 sykehus i fire helseregioner deltok i studien der validerte spørreskjema om helserelatert livskvalitet, nyrerelaterte symptomer og depressive symptomer ble besvart av pasientene. Symptomene var hyppige, og mindre enn 1 % svarte at de ikke hadde symptomer. De aller fleste hadde mange symptomer og 2/3 – deler svarte at symptomene var svært plagsomme. Flere symptomer opptrer ofte samtidig eller har samme årsak. Ved statistiske metode ble tre symptomknipper generert, symptomer relatert til alvorlig nyresvikt som bl.a. tungpustenhet, utmattelse, kvalme og appetittløshet, mens to andre symptomknipper var forbundet med hudkløe og muskelsmerter og nummenhet. Symptomknipper er definert som minst to eller flere symptomer som har sammenheng med hverandre. I motsetning til enkeltsymptomer, var symptomknippe knyttet nyresvikt forbundet med økt dødsrisiko.

Symptombyrden var forbudet med nedsatt livskvalitet og økte depressive symptomer.

 Om lag 1/3-del av dialysepasienter ble transplantert, og av disse deltok 110 i oppfølgingsstudie som viste at symptomer ble redusert, og symptomknipper ble ikke identifisert. Symptomkartlegging er viktig og bør inngå som rutine.  Dialysebehandling bør gjennomgås med tanke på bl.a. valg av dialysemodalitet, hyppighet, væsketrekk og lignende for å bedre helserelatert livskvalitet og reduksjon av symptomer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 31. mai 2017 08:36 - Sist endret 31. mai 2017 08:36