Disputas: Jose Antonio Baz Lomba - Analytisk kjemi

M.Sc. Jose Antonio Baz Lomba ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Wastewater-based epidemiology for estimating the population level use of psychoactive substances and pharmaceuticals: development and application of a novel sampling and analytical procedures.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Seniorforsker Terje Vasskog, Biotechnology department, NORUT (Northern Research Institute), Tromsø, Norge

  • 2. opponent: Seniorforsker Pawel Rostkowski, Norsk institutt for luftforskning, Kjeller, Norge

  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Tuula Nyman, Avdeling for Immunologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Arnoldo Frigessi, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Kevin Thomas, Norsk institutt for vannforskning, Oslo, Norge

Sammendrag

Den ulovlige bruken av psykoaktive substanser er et verdensomfattende problem og påfører samfunnet uoversiktlig store kostnader. Bruken av narkotika er kompleks, den foregår i det skjulte og er ofte en stigmatisert adferd. Det er dette som gjør det svært vanskelig å måle dette forbruket.

De siste tiårene har overvåkningen av bruken av legemidler og narkotika blitt et utbredt fenomen hvor wastewater-based epidemiology (WBE – (avløpsvann basert epidemiologi)) har etablert seg som et verktøy i overvåkningen. Analyser av avløpsvann er blitt en rasktvoksende vitenskapelig disiplin med potensiale til å sørge for objektive data i sann tid og slik spore trender i bruken av narkotika på et populasjonsnivå.

Denne doktoravhandlingens mål var å utvikle, validere og applisere analytiske verktøy til nasjonale og internasjonale prøver av avløpsvann. Temporale trender ble undersøkt i Oslo mellom 2013 og 2015 mens geografiske trender var delt i to studier: nasjonalt (5 byer i Norge i 2014) og internasjonalt (8 land i Europa i 2015).

Jevnlige målinger av Kokain og MDMA i Oslo viste trender av høyt forbruk i helgene. I Norge var Trondheim den eneste byen med positive resultater for amfetamin mens kokain og MDMA var høyest i Oslo fulgt av Tromsø. Metamfetamin var stoffet som totalt hadde høyeste nivå i Norge og ble detektert i alle fem byene. Til sammenligning med de Europeiske byene fra 2015 var Zurich byen med høyeste nivå av kokain, Bristol den eneste byen med positive resultater for både mephedrone, ketamin og methoxetamine og Oslo den eneste byen med høye nivåer av både amfetamin óg metamfetamin.

Denne avhandlingen viser at WBE er et lovende verktøy for estimering av lokale, nasjonale og internasjonale trender i narkotikaforbruk. På sikt vil dette lede til bedre kunnskaper knyttet til narkotikaforbruk og vil bidra til å forbedre dagens narkotikapolitikk.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 12. jan. 2017 10:14 - Sist endret 25. jan. 2017 11:30