Disputas: Sigrid Beitland - Akutt nyresvikt

Cand.med. Sigrid Beitland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acute kidney injury in trauma and cardiac arrest patients.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Max Bell, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Audun Stubhaug, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eirik Helseth, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kjetil Sunde, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Akutt nyresvikt hos traume og hjertestanspasienter

Akutt nyresvikt er en fryktet komplikasjon hos alvorlig syke og skadde pasienter hvor nyrene svikter i sin evne til å regulere utskillelse av væske og/eller avfallsstoffer fra kroppen. I sin avhandling «Acute kidney injury in trauma and cardiac arrest patients« har Sigrid Beitland og medarbeidere undersøkt utvikling av akutt nyresvikt hos traume og hjertestanspasienter.

Hos traumapasienter fant de at akutt, alvorlig nyresvikt med behov for nyre-erstattende behandling forekom sjelden, og rammet menn hyppigere enn kvinner. Sykdommen var forbundet med moderat dødelighet, og høy pasientalder var risikofaktor for død. I forhold til nyre-erstattende behandling fant de at kvaliteten i den akutte behandlingen kan forbedres, og at ingen av pasientene trengte nyre-erstattende behandling etter tre måneder og ett år.

Hos hjertestanspasienter fant de at ulike grader av akutt nyresvikt forekom hos om lag halvparten av de som ble gjenopplivet etter hjertestans. I denne pasientgruppen var akutt nyresvikt forbundet med økt dødelighet og dårlig neurologisk resultat etter seks måneder. Forhøyede verdier av ulike stoffer målt i urinprøve tidlig etter hjertestans ble identifisert som risikofaktorer for senere utvikling av akutt nyresvikt, død og dårlig neurologisk resultat.

Budskapet fra studien er at akutt nyresvikt er en alvorlig komplikasjon etter traume og hjertestans som er forbundet med dårlig prognose. Det bør arbeides videre med forbedring av kvalitet i akutt nyre-erstattende behandling etter traume, og med tidlig prognostisering av sykdom og død etter hjertestans.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 3. feb. 2017 11:10 - Sist endret 8. feb. 2017 09:24