Disputas: Monica Dahl Bjørge - Nevrovitenskap og molekylærbiologi

Cand.med. Monica Dahl Bjørge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Impact of oxidative DNA damage repair on brain function.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Margherita Bignami, Department of Environment and Primary Prevention, Instituto Superiore di Sant'a, Roma, Italia
  • 2. opponent: Forsker Ioanna Sandvig, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Jon Storm-Mathisen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor emeritus Lars Mørkrid, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Magnar Bjørås, Avdeling for mikrobiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

DNA er under kontinuerlig angrep av forskjellige faktorer som kan modifisere arvestoffet. Modifikasjonene kan gi mutasjoner og dermed føre til kreft og degenerativ sykdom, men kan også være viktige for normal fysiologi. For å håndtere disse modifikasjonene finnes en rekke ulike reparasjonsmekanismer. Baseutkuttingsreparasjon er den viktigste mekanismen for reparasjon av små skader på DNA basene. DNA glykosylaser gjenkjenner og fjerner de skadde basene. Bjørge og medarbeidere har studert rollen til DNA glykosylaser, spesielt OGG1, MUTYH, NEIL1 og NEIL2, i hjernen. Det er tidligere vist at DNA glykosylaser er involvert i beskyttelse mot nevrondød i situasjoner med alvorlig oksygenmangel i hjernen. Ved hjelp av genmodifisering har Bjørge og medarbeidere vist at nyfødte mus som mangler OGG1, MUTYH og NEIL1 er mer sensitive for hjerneslag, mens mus som mangler NEIL2 har mindre vevsskade enn villtypen. De fant ingen endring i opphopning av DNA skade, men fant en endring i regulering av betennelsesreaksjoner i hjernen. Genmodifiserte dyr ble også brukt for å undersøke rollen til OGG1 og MUTYH i hukommelse og læring. Adferdsforsøk avdekket endret aktivitet og angstnivå i mus som mangler begge enzymer, og det var redusert læringsevne hos mus som enten mangler OGG1 eller mangler begge enzymer. Det ble ikke funnet endring i opphopning av DNA skade i noen av genvariantene. RNA er en kopi av uttrykte gener i DNA. Sekvensering av RNA beskriver hvilke gener som er uttrykt og hvor stor grad disse genene er uttrykt. RNA sekvensering avdekket endring i uttrykk av viktige gener og reaksjonsveier innen angst og kognitive funksjoner.

Hovedbudskapet i avhandlingen er at DNA reparasjonsenzymene OGG1 og MUTYH har distinkte roller i regulering av adferd og kognitive funksjoner, samt at MUTYH virker beskyttende på hjerneceller ved oksygenmangel, mens NEIL2 har en skadelig effekt.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. feb. 2017 10:29 - Sist endret 21. feb. 2017 08:45