Disputas: Fredrik Barth Brekke - Nyremedisin

Cand.med. Fredrik Barth Brekke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quality of sleep in dialysis and renal transplanted patients.

Foto: Jenny Thorkildsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Edwina Brown, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Imperial Collage London, London, United Kingdom
  • 2. opponent: Professor Anners Lerdal, Department of Nursing Science, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anders Hartmann, Division of Surgery, Inflammatory Medicine and Transplantation, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Jarle Breivik, Avdeling for medisinsk adferdsfag, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ingrid Os, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Om lag ¾ av norske dialysepasienter angir dårlig søvnkvalitet, og dette er forbundet med redusert helserelatert livskvalitet, depressive symptomer og økt risiko for død. Etter nyretransplantasjon er søvnkvaliteten noe bedret. Nyreerstattende behandling som dialyse og nyretransplantasjon er livsnødvendig behandling for pasienter med alvorlig sviktende nyrefunksjon.

I sitt doktorgradsarbeid Quality of sleep in dialysis and renal transplanted patients har Fredrik Brekke og medarbeidere undersøkt søvnkvaliteten og sammenhengen med depresjon, livskvalitet og risiko for død hos 301 dialysepasienter fra 10 dialyseenheter i landet i en tverrsnittsstudie og en oppfølgingsstudie av pasienter etter nyretransplantasjon. Søvnkvalitet, symptomer og livskvalitet ble undersøkt med bruk av spørreskjema som pasientene selv besvarte uten påvirkning fra helsepersonell, såkalte pasientrapporterte hendelser.

Søvnproblemer var utbredt og 75 % av pasientene opplevde dårlig søvnkvalitet. Det ble påvist en sammenheng mellom dårlig søvnkvalitet, depresjon og nedsatt livskvalitet. Pasienter som ikke ble transplantert i løpet av oppfølgingstiden på opptil 4,5 år, hadde økt dødelighet i forhold til de med bedre søvnkvalitet. Pasienter som ble nyretransplantert og derfor ikke trengte videre dialysebehandling opplevde bedre søvnkvalitet etter transplantasjon, men fortsatt rapporterte over halvparten dårlig søvn.

Budskapet fra studien er at dårlig søvnkvalitet hos dialyse og nyretransplanterte pasienter er vanlig, påvirker livskvaliteten og depressive symptomer samt gir en økt risiko for tidlig død hos dialysepasienter.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. mai 2017 09:42 - Sist endret 11. mai 2017 09:44