Disputas: Guro Søe Eriksen - Nevrobiologi og farmakologi

M.Sc. Guro Søe Eriksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Psychomotor-stimulating properties of heroin, 6-acetylmorphine and morphine. Studies on locomotor activity and sensitization in an animal model.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Esa R. Korpi, Department of Pharmacology, University of Helsinki, Finland
  • Andreopponent: Professor Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Marianne Klemp, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Nilsson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emeritus Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge

Sammendrag

Det er velkjent at heroin er svært avhengighetsskapende. Heroin omdannes imidlertid i løpet av kort tid til 6-acetylmorfin (6-AM) og videre til morfin. Heroineffektene medieres i stor grad via heroins omdannelsesprodukter og deres interaksjon med opioidreseptorer (mottakermolekyler) i hjernen.

Man har lenge antatt at morfin er det biologisk viktigste omdannelsesproduktet av heroin, men forskning har vist at heroins første omdannelsesprodukt, 6-AM, også er en svært viktig formidler av heroineffekter, spesielt de akutte effektene. I sin avhandling viser Guro Søe Eriksen og medarbeidere for første gang at selv en enkelt eksponering for 6-AM kan gi langvarige virkninger i en dyremodell for utvikling av rusavhengighet. Funnene antyder at 6-AM kan være en viktig formidler også av de langvarige, avhengighetsskapende effektene av heroin.

Eriksen og medarbeidere så også nærmere på virkningsmekanismene til heroin, 6-AM og morfin med hensyn på de rusgivende- og avhengighetsskapende effektene av heroin. Funnene støtter opp under viktigheten av opioidreseptorene, men de fant ingen holdepunkter for involvering av en annen reseptortype som tidligere har vært vist å ha betydning i denne sammenhengen (Toll-like reseptorer). Videre antyder enkelte funn i avhandlingen at ulike nevrobiologiske mekanismer kan være involvert i medieringen av 6-AMs og morfins effekter, men Eriksen og medarbeidere fant ingen klare forskjeller mellom heroin, 6-AM og morfin med hensyn på de reseptormekanismene som ble studert.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 15. sep. 2017 10:04 - Sist endret 15. sep. 2017 10:11