Disputas: Sigrun Losada Eskeland - Helsetjenesteforskning

Cand.med. Sigrun Losada Eskeland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Appropriateness and quality of referral letters in gastroenterology- Development of a quality score and a referral improvement tool.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Sander van Zanten, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta, Canada
  • Andreopponent: Professor Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Eline Aas, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørn Moum, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Thomas de Lange, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

En henvisning er en skriftlig anmodning om å overføre behandlings- eller utredningsansvar for en pasient til en annen del av helsevesenet. Den som mottar henvisningen må ut fra opplysningene i henvisningen avgjøre om og når pasienten trenger helsehjelp.

I sin avhandling har Sigrun Losada Eskeland og medarbeidere vist at sjekklister i fastlegenes journalsystem kan gi bedre kvalitet på henvisninger. I en simuleringsstudie ved Bærum Sykehus har man sammenlignet kvaliteten på henvisninger skrevet når fastleger benyttet elektroniske sjekklister som automatisk tilpasset seg pasientens diagnose, med henvisninger sendt uten denne støtten. Sjekklistene førte til at fastlegene inkluderte mer relevant klinisk informasjon i henvisningene. Det kan forenkle spesialistenes vurdering av om pasientene har alvorlig sykdom og om de trenger rask helsehjelp. Løsningen med elektroniske sjekklister kan også bidra til å lette både fastlegenes arbeid med skriving av henvisninger, samt bedre pasientsikkerhet ved at henvisningen blir vurdert riktigere når spesialisten har mer informasjon om pasienten.

For lettere å kunne måle nytten av forsøk på å bedre henvisningskvaliteten i fremtiden, utviklet forskerne i en annen studie en score for vurdering av kvalitet på henvisningsbrev innen fagfeltet fordøyelsessykdommer.

I en tredje studie viste forskerne hvor viktig det er å bruke oppdaterte retningslinjer når man velger hvilke pasienter som skal undersøkes med koloskopi. Hos pasienter der informasjonen i henvisningen i følge internasjonale retningslinjer tilsa god grunn til å gjennomføre undersøkelsen, fant man sykdom i nesten 3 ganger så mange tilfeller som hos pasienter der henvisningen tydet på at undersøkelsen ikke var riktig å gjennomføre.

Denne avhandlingen styrker det faglige grunnlaget for å ta i bruk elektroniske sjekklister i fastlegenes journalsystemer, samt tydeliggjør viktigheten av å følge faglige retningslinjer når pasienter henvises til undersøkelser.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 20. nov. 2017 16:22 - Sist endret 21. nov. 2017 10:03