Disputas: Stig Evensen - Psykiatri

M.Sc. Stig Evensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vocational Rehabilitation for Individuals with Schizophrenia: The Societal Case.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

 • Førsteopponent: Professor Eoin Killackey, University of Melbourne, Australia
 • Andreopponent: Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge
 • Komitéleder: Professor emeritus Torleif Ruud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor emeritus Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Erik Falkum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

  Sammendrag

  Arbeidsrehabilitering for personer med schizofreni

  Arbeidsrehabilitering er en kostnadseffektiv måte å redusere arbeidsledigheten og øke funksjonsnivå og selvfølelse hos personer med schizofrenilidelser.  I tillegg reduseres antall innleggelser og behandlingskostnader sammenliknet med vanlig oppfølging. Det er imidlertid en lang rekke barrierer i det norske velferdssystemet som gjør det vanskelig for personer med schizofreni å få innpass i arbeidsmarkedet.

  I sin avhandling Vocational Rehabilitation for Individuals with Schizophrenia: The Societal Case har Stig Evensen og medarbeidere undersøkt samfunnsnytten av et arbeidsrehabiliteringstiltak øremerket for personer med schizofrenidiagnoser. Arbeidsrehabiliteringen har tatt i bruk metoder fra helsevesenet for å bedre ruste deltakerne til å mestre sykdommen i møte med arbeidslivet.

  Personer med schizofrenilidelser har svært høy arbeidsledighet på nesten 90 % i Norge. Sammen med mange langvarige innleggelser på psykiatriske sykehus utgjør dette store kostnader for samfunnet, og tapt livskvalitet for den enkelte.

  Ved oppstart av prosjektet Jobbmestrende Oppfølging hadde ingen av deltakerne lønn som sin hovedinntektskilde. Ved oppfølging to år senere var 21 % av deltakerne i lønnet arbeid og 16 % hadde lønn som sin hovedinntektskilde. I tillegg var 25 % i arbeidspraksis på ordinære arbeidsplasser.  Deltakerne opplevde også en bedring i sitt generelle funksjonsnivå og selvfølelse.

  I tillegg til økt sysselsetting gikk antall sykehusinnleggelser kraftig ned sammenliknet med en gruppe personer med schizofrenilidelser som fikk vanlig oppfølging. Denne nedgangen var så stor at Jobbmestrende Oppfølging totalt sett medførte lavere kostnader for samfunnet i tillegg til gevinstene ved økt sysselsetting.

  Budskapet fra studien er at tilrettelagt arbeidsrehabilitering for personer med schizofrenilidelser kan føre til både bedring og økt sysselsetting hos denne stigmatiserte gruppen til en lavere kostnad enn vanlig oppfølging.

  For mer informasjon

  Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
   

  Publisert 22. mai 2017 09:23 - Sist endret 22. mai 2017 09:23