Disputas: Karianne Giller Fleten - Tumor biology

M.sc. Karianne Giller Fleten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Targeted therapy in preclinical models of melanoma and colorectal cancer.

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: MD Oddbjørn Straume, Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • Andreopponent: Professor Marc Pocard, Digestive Surgery Department, Lariboisiere Hospital, Paris, Frankrike
  • Komitéleder: Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sandip Kanse, Vaskulær patofysiologi, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Gunhild M. Mælandsmo, Institutt for farmasi, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø/Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Selv om nye medikamenter har blitt godkjent for behandling av føflekkreft (malignt melanom) de siste årene, er iboende og ervervet resistens et problem. Det er derfor nødvendig å finne nye medikamenter eller medikamentkombinasjoner for å bedre overlevelsen til pasienter med malignt melanom. Karianne Giller Fleten har i sin avhandling undersøkt et nytt medikament (hvTRA) som kan forårsake celledød alene og i kombinasjon med vemurafenib, et mye brukt medikament innen melanombehandling.  hvTRA reduserte viabiliteten til melanomcellene in vivo og in vitro, men reseptoren til hvTRA ble nedregulert som følge av kombinasjonsbehandlingen. Kombinasjonen med vemurafenib har derfor begrenset potensial, men hvTRA alene kan ha potensial for bruk i behandling.

En mulig årsak til dårlig respons på behandling er at normale celler beskytter kreftcellene, og mekanismer som forårsaker dette er også undersøkt i avhandlingen. Det ble observert at nærliggende normale celler påvirker kreftcellene slik at de uttrykker mer invasive egenskaper, noe som gjør at kreftcellene blir mer resistente mot behandling. Ved å kombinere ulike medikamenter og angripe både kreftceller påvirket av normale celler og de som ikke er det, var det mulig å øke anti-tumor effekten av behandlingen.

I den siste delen av avhandlingen er respons på et antiangiogenetisk medikament undersøkt i kolorektalkreft. Kolorektalkreft metastaserer ofte til lever, og relevante in vivo modeller er nødvendig for å undersøke respons på behandling. En in vivo leverkoloniseringsmodell ble derfor etablert. Bildediagnostiske metoder som magnetisk resonans (MR), diffusjonsvektet MR og bioluminisens ble brukt for å undersøke vekst av tumorene og respons på behandling. De to ulike cellelinjene som ble brukt i forsøket responderte til ulik grad på behandlingen, noe som kunne bli detektert ved hjelp av de ulike bildediagnostiske metodene.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 12. juni 2017 10:11 - Sist endret 14. juni 2017 11:01