Disputas: Hege Linnerud Fredø - Nevrokirurgi

Cand.med. Hege Linnerud Fredø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Epidemiology and Surgery in Traumatic Cervical Spine Fractures.

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Adjunct Professor Claes Olerud, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Sverige
  • Andre opponent: Professor Ole Solheim, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Komitéleder: Professor Ellen Jørum, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hanne Flinstad Harbo, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Eirik Helseth, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Brudd i nakken, forekomst og kirurgi.

I Norge pådrar rundt 750 personer seg brudd i nakkesøylen årlig, og 7 av 10 pasientene er menn. Nakkebrudd er en fryktet skade, først og fremst på grunn av risikoen for samtidig ryggmargsskade.

I sin avhandling Epidemiology and Surgery in Traumatic Cervical Spine Fractures har Hege Linnerud Fredø og medarbeidere undersøkt forekomst av og resultater etter kirurgi ved nakkebrudd.

De fleste nakkebrudd er stabile nok til å behandles med krage. Rundt en fjerdedel av bruddene er så ustabile at de må behandles kirurgisk. Selv om nakkebrudd og ryggmargsskade er tett forbundet, har 9 av 10 pasienter med nakkebrudd ingen skade på ryggmargen.

I motsetning til hva vi tidligere har antatt, øker risikoen for nakkebrudd med alderen, og fallskader er vanligste skademekanisme.

Det finnes en rekke forskjellige kirurgiske metoder, avhengig av hvor i nakken bruddet er lokalisert og hva slags type brudd det er snakk om. Dette er kirurgi som er forbundet med en viss risiko, men sett i lys av hvor alvorlige disse skadene er, er resultatene overveiende gode. Det er en risiko (2-3%) for forverret nevrologisk status etter operasjon, og en andel av pasientene må gjennom mer enn en operasjon (7-10%). Dødsfall i det tidlige forløpet etter operasjon inntrer hos en liten andel, men utelukkende hos de eldste pasientene, samt de med andre alvorlige skader i tillegg. De aller fleste oppnår stabil nakkesøyle etter operasjon.

Av de pasientene som har pådratt seg ryggmargsskade ved nakkebrudd vil halvparten gjenvinne noe eller mye funksjon i forløpet etter kirurgi.

Av de pasientene som pådrar seg skade på nerverot samtidig med nakkebruddet («isjias i armen») vil 9 av 10 bli symptomfrie i det videre forløpet etter operasjonen.

Og mange lurer på om de vil bli kroniske nakkesmerte-pasienter etter nakkebrudd med behov for kirurgi. Våre resultater er i så måte oppløftende. Kun 5% har alvorlige nakkesmerter i sen-forløpet etter operert nakkebrudd, hele 95% har ingen eller moderate nakkesmerter i det daglige.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 6. apr. 2017 10:30 - Sist endret 7. apr. 2017 09:11