Disputas: Vibeke Gagnum - Diabetes epidemiologi

Cand.med. Vibeke Gagnum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mortality, causes of death and end-stage renal disease in type 1 diabetes.

Foto: Privat.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Seniorprofessor Gisela Dahlquist, Klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet, Sverige
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Bjørn Olav Åsvold, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Henrik Holmstrøm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor emeritus Kristian Folkvord Hanssen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

OverlegeTorild Skrivarhaug, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Type 1 diabetes er en livslang kronisk sykdom som kan føre til alvorlige komplikasjoner. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av type 1 diabetes. Hvert år får ca 350 barn i Norge denne diagnosen.

I sin avhandling Mortality, causes of death and end-stage renal disease in type 1 diabetes har Vibeke Gagnum og medarbeidere undersøkt dødelighet, dødsårsaker og nyresvikt blant personer med type 1 diabetes. De viste at dødeligheten for personer med type 1 diabetes var mellom tre og fem ganger høyere enn det man ellers finner i den norske befolkningen.

Behandling av type 1 diabetes har blitt bedre i løpet av studieperioden som løper fra 1973 til 2012. Nye medisiner er tatt i bruk og flere tekniske hjelpemidler er tilgjengelige, i tillegg har man blitt mer oppmerksom på hvilke risikofaktorer som er spesielt viktige å holde under kontroll for personer med type 1 diabetes. Studien viste at det var en klar fallende tendens i dødeligheten for personer med type 1 diabetes i løpet av studieperioden.

Over halvparten av alle dødsfallene i studien kunne settes i sammenheng med at personen hadde type 1 diabetes, enten i form av akutte komplikasjoner eller kroniske komplikasjoner som for eksempel hjerte-, karsykdommer. Det var en relativt lav forekomst av nyresvikt blant personene som ble undersøkt.

Studien er basert på Barnediabetesregisteret, et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som registrerer alle barn som får type 1 diabetes i Norge. 

Budskapet fra studien er at også i Norge har personer med type 1 diabetes høyere dødelighet enn befolkningen for øvrig, og at dødsårsakene i mange tilfeller har sammenheng med diabetes. Det er imidlertid viktig å være klar over at det i løpet av de siste 20-30 årene har skjedd store fremskritt i behandlingen av type 1 diabetes. Studien konkluderer med at det er svært viktig å fokusere på forebygging av både akutte og kroniske diabetes komplikasjoner.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 29. mai 2017 09:42 - Sist endret 29. mai 2017 11:09