Disputas: Alice Gustavsen - Immunologi

Cand.med. Alice Gustavsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Targeting innate immune pathways in acute infectious and sterile inflammation – The role of complement.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Marina Botto, Imperial College London, Storbritannia
  • Andreopponent: Professor Daniel Ricklin, University of Basel, Sveits
  • Komitéleder: Professor emeritus Ingvar Jarle Vaage, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Tom Erik Mollnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Komplementsystemet er en viktig del av det medfødte immunforsvaret som beskytter oss mot sykdommer, men det kan skade vev og organer og utløse sykdom ved ukontrollert aktivering. Hemming av komplementsystemet brukes i dag som behandling ved tre sjeldne sykdommer, men kan også bli aktuelt ved en rekke andre sykdommer der komplementsystemet spiller en sentral rolle for sykdomsprosessen. Gustavsen og medarbeidere har studert hvordan hemming av komplementsystemet kan redusere betennelsen og sykdomsprosessen i eksperimentelle modeller av blodforgiftning og hjerteinfarkt, og har også studert et pasientforløp der komplementhemmer ble brukt ved akutt sykdom.

I modeller med humant blod og blodåreceller viste de hvordan to sykdomsfremkallende bakteriestammer fører til kraftig betennelse. Ved å hemme komplementsystemet alene eller i kombinasjon med CD14, som er sentral i et annet system i betennelsesreaksjonen (Toll-like reseptorsystemet, TLR), ble den bakterieutløste betennelsen kraftig redusert. Kombinasjonsbehandlingen viste seg å være mer effektiv enn en TLR-hemmer (eritoran) som har vært forsøkt i kliniske studier av blodforgiftning uten å gi behandlingseffekt.

Ved hjerteinfarkt er rask gjenoppretting av blodtilførselen til infarktområdet viktig for å berge hjertemuskelceller, men bidrar også til å forsterke den skadelige betennelsesprosessen som oppstår rundt de døde og døende cellene. I en hjerteinfarktmodell i gris viste de at hemming av komplementsystemet reduserer hjertemuskelskaden og bevarer hjertets pumpeevne.

Komplementsystemet aktiveres ved katastrofalt antifosfolipidsyndrom. I en kasusstudie av en pasient med antifosfolipidsyndrom viste de at behandling med komplementhemmeren eculizumab må monitoreres nøye med tilpassede laboratorietester for å sikre effektiv hemming. Videre viste de at eculizumab i minimal grad passerer fra mor til barn under graviditet og dermed ikke påvirker barnets komplementsystem når mor behandles i svangerskapet.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. okt. 2017 09:33 - Sist endret 20. okt. 2017 09:33