Disputas: Jostein Hagemo - Traumatologi

Cand.med. Jostein Hagemo ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Trauma induced coagulopathy - early detection and experimental modelling with emphasis on the role of fibrinogen

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Herbert Schöchl, Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology, Wien, Østerrike
  • 2. opponent: Professor Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Theis Tønnessen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Johan Ræder, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Christine Gaarder, Avdeling for traumatologi, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

Pasienter som er utsatt for omfattende fysisk skade og påfølgende blodtap, har ofte dramatisk svekket koagulasjonsevne. Lav konsentrasjon av proteinet fibrinogen i blodet svekker koagulasjonsevnen og er nært knyttet til økt dødelighet hos disse pasientene.

I avhandlingen Trauma induced coagulopathy - early detection and experimental modelling with emphasis on the role of fibrinogen har Jostein S. Hagemo og medarbeidere blant annet analysert materiale fra et stort antall hardt skadde pasienter ved flere traumesentra i Europa og USA. Resultatene viser at om lag hver femte pasient som tas imot av traumeteam har lav fibrinogenkonsentrasjon ved ankomst sykehus og dette er sterkt forbundet med økt dødelighet.

For å kunne starte riktig behandling av hver enkelt pasient i en akuttsituasjon, er det viktig at man raskt kan analysere blodets koagulasjonsevne. Avhandlingen tar for seg nyere analysemetoder (såkalte viskoelastiske tester som TEG og ROTEM) som raskt kan måle funksjonen til fibrinogen i blodet. Disse analysene viser seg å være pålitelige i å påvise koagulasjonsvikt og behov for transfusjon av blod. Analyseresultatene er dog ikke uavhengig av hvilket analyseapparat man benytter seg av.

Studiene taler for at tidlige analyser av fibrinogenkonsentrasjon og fibrinogenfunksjon bør være sentrale i den akutte behandlingen av traumepasienter. Resultatene indikerer også at en potensiell gunstig effekt av behandling med fibrinogenkonsentrat bør undersøkes i fremtidige studier.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 18. jan. 2017 10:04 - Sist endret 18. jan. 2017 10:50