Disputas: Ann Rita Halvorsen - Kreftgenetikk

M.sc. Ann Rita Halvorsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Circulating microRNAs; biomarkers for early detection, prediction of therapy response and prognosis in cancer patients.

Foto: Terje Halvorsen

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Lektor Lise Lotte Hansen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, Danmark
  • Andre opponent: Professor Emilius Adrianus Maria Janssen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger
  • Komitéleder: Professor II Inger Thune, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø

Leder av disputas

Førsteamanuensis Lars Fjellbirkeland, Lungeavdelingen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Åslaug Helland, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Markører i blod for tidlig påvisning av kreft, prediksjon av terapirespons og prognose hos kreftpasienter

Biomarkører som kan bidra til å påvise kreft i et tidlig stadium og predikere behandlingsrespons og  prognose kan være svært viktige verktøy for å bedre behandlingen og overlevelsen til kreftpasienter.

I sin avhandling "Circulating microRNAs; biomarkers for early detection, prediction of therapy response, and prognosis in cancer patients" har Ann Rita Halvorsen og medarbeidere analysert små nukleinsyrer, kalt mikroRNA, i blodprøver for å se om disse kan brukes som markører for diagnostisering av kreft, eller til å predikere behandlingrespons og prognose.

Ved å analysere mikroRNA i serum, fant de at nivået av spesifikke mikroRNA hos lungekreftpasienter skilte seg fra det man fant hos friske normale personer og personer diagnostisert med KOLS. Analyse av serum fra deltakere i en lungescreeningstudie viste videre at disse mikroRNAene kunne skille lungekreftpasienter fra de uten påvist lungekreft.

De fant også at noen mikroRNA kunne skille mellom lungekreftpasienter som hadde god respons på immunterapi og de som ikke hadde effekt. I ovariekreftpasienter fant de mikroRNA som kunne identifisere personer som hadde nytte av behandling med bevacizumab og de som ikke hadde nytte av denne behandlingen. I denne studien fant de også mikroRNA som var assosiert med overlevelse.

Videre undersøkte de om nivåene av mikroRNA fra tumorceller i bryst, væsken i bindevevet utenfor tumorceller, i omkringliggende normalvev og i serum var korrelert. Her fant man at noen mikroRNA så ut til å forbli i tumorcellen, mens andre ble sendt ut og kunne påvises i væsken utenfor cellene og i serum. Dette kan være en unik måte å identifisere tumorspesifikke markører i serum.

Tidligere studier har vist at mikroRNA er stabile, noe som gjør dem svært attraktive som markører. Blodprøver som analysemateriale er foretrukket siden dette er mindre invasivt for pasienten og krever lite ressurser. Funnene fra denne studien viser at mikroRNA kan fungere som gode biomarkører for diagnose, prediksjon av behandling og prognose i kreftpasienter.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. sep. 2017 15:30 - Sist endret 12. okt. 2017 12:01