Disputas: Cand.med. Marit Haram – Psykiatri

Cand.med. Marit Haram ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Olli Kampman, University of Tampere
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Solveig Merete Klæbo Reitan, Norges teksanisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Eva Malt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Thomas Clausen, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Martin Tesli, Senter for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus

Sammendrag

Mange med psykoselidelser synes det er vanskelig å ha tillit til andre, forstå andres følelsesmessige reaksjoner og engasjere seg i sosiale sammenhenger. Basert på kunnskap fra dyrestudier er det teorier om at hormonet oksytosin er involvert i disse prosessene, og tilførsel av dette hormonet er foreslått som en mulig behandlingsmetode.

I sin avhandling The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics undersøkte Marit Haram og kollegaer forholdet mellom gener involvert i det medfødte oksytosinsystemet og trekk som er sentrale for sosial funksjon hos pasienter med psykoselidelser.

Forskerne fant at små variasjoner i genet som koder for reseptoren for oksytosin var knyttet til følelsesmessig tilbaketrekning. Variasjoner i det samme genet var knyttet til aktiviteten i amygdala, et område i hjernen som er knyttet til følelsesregulering, hos pasienter med schizofreni, men ikke hos pasienter med bipolar lidelse eller friske kontroller. Aktiviteten i amygdala ble målt mens deltakerene i studien fikk presentert bilder av ansikter som uttrykte sinne eller frykt.

Det var ingen sammenhenger mellom det medfødte oksytosinsystemet og personlighetstrekk hos friske deltakere eller mellom oksytosinsystemet og psykosesymptomer som mistenksomhet, fiendtlighet og nedsatt interesse/initiativ i sosiale sammenhenger hos pasientene. Variasjon i det medfødte oksytosinsystemet virker heller ikke å gi økt genetisk sårbarhet for å utvikle en bipolar- eller psykoselidelse.

Våre funn gir økt forståelse for hvordan genetiske variasjoner er knyttet til sosiale utfordringer mange mennesker med psykoselidelser står ovenfor. Sannsynligvis kan små variasjoner i det medfødte systemet knyttet til oksytosinhormonet bidra til disse utfordringene, men dette forklarer ikke hoveddelen av mekanismene som er involvert. 

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. mai 2017 16:26 - Sist endret 24. mai 2017 15:39