Disputas: Gert Huppertz-Hauss - Gastroenterologi

MD. Gert Huppertz-Hauss ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Health-related quality of life and fatigue in long standing inflammatory bowel disease. The IBSEN study.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Trygve Hausken, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Palle Bager, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aarhus Universitet, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Truls Hauge, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tomm Bernklev, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med kroniske betennelsessykdommer i tarmen, som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, er mye plaget med magesmerter, diare og tarmblødninger. Til tross for denne type alvorlige symptomer rapporterte et flertall av pasientene en god helserelatert livskvalitet.  I avhandlingen Health-related quality of life and fatigue in long standing inflammatory bowel disease. The IBSEN study ble helserelatert livskvalitet og fatigue undersøkt hos pasienter som har hatt sykdommen i 10 og 20 år i en europeisk og i en norsk pasientgruppe.

Livskvaliteten var mest redusert hos pasienter som rapporterte økt sykdomsaktivitet og som i mindre grad kunne delta i arbeidslivet.

Kvinnelige pasienter hadde gjennomsnittlig dårligere livskvalitet enn menn selv om det ikke fantes forskjeller i sykdomsaktivitet. En mulig forklaring til dette kan være kvinnenes lavere deltakelse i arbeidslivet, spesielt i forbindelse med Crohns sykdom.

I den europeiske pasientgruppen ble det rapportert forskjeller i helserelatert livskvalitet avhengig av nasjonalitet. Disse forskjellene, kunne hovedsakelig forklares med ulik grad av pasientrapportert sykdomsaktivitet.

Som ved andre kroniske sykdommer var forekomsten av fatigue hos pasienter med kronisk tarmbetennelse økt sammenliknet med bakgrunnsbefolkningen. Økt sykdomsaktivitet, dårlig søvnkvalitet og tendens til angst og depresjon var hovedfaktorene som var forbundet med fatigue.

Kvinner med inflammatorisk tarmsykdom var hyppigere rammet av fatigue enn menn. En medvirkende årsak til dette var en betydelig høyere forekomst av angstlidelser hos kvinner med Crohns sykdom.

Hovedbudskapet fra studien er at den sykdomsspesifikke livskvaliteten hos pasienter med kroniske tarmbetennelsessykdommer generelt sett er relativt bra, sett i et 20 års perspektiv. Men vi trenger mer forskning for å kunne forklare de observerte forskjellene i helserelatert livskvalitet og fatigue mellom kvinner og menn.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. okt. 2017 09:20 - Sist endret 6. okt. 2017 09:22