Disputas: Trygve Husebye - Kardiologi

Cand.med. Trygve Husebye ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Safety and efficacy of levosimendan in patients with acute myocardial infarction complicated by symptomatic heart failure.

Foto: Eugenie Winger Husebye

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Markku Nieminen, University of Helsinki Central Hospital, Helsinki, Finland
  • 2. opponent: Professor Rune Wiseth, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim
  • Settemedlem for 3. medlem: Førsteamanuensis Bjørn Bendz, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kjetil Sunde, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Geir Øystein Andersen, Oslo universitetssykehus

Sammendrag

Til tross for rask utblokking av den tilstoppete kransåren ved et akutt hjerteinfarkt, utvikler flere pasienter alvorlig hjertesvikt de første dagene etterpå. Tilstanden er alvorlig og forbundet med høy sykelighet og dødelighet.

I sin avhandling har Trygve Husebye og medarbeidere som de første, undersøkt

medikamentet levosimendan i en randomisert, placebo kontrollert studie hos denne pasientgruppen. Levosimendan bedrer hjertets pumpekraft ved å øke kraften i hjertemuskelcellene samtidig som det reduserer belastningen på hjertet ved å utvide blodårene i kroppen.

De fant at behandling med levosimendan økte pumpekraften i hjertemuskulaturen etter utblokking. Det var ingen flere episoder med hjerterytmeforstyrrelser eller andre alvorlige hendelser hos de som fikk levosimendan. Derimot var det flere episoder med lavt blodtrykk, men disse var kortvarige og ga lite symptomer.

Betennelsesmarkører og nytten av ulike ultralydteknikker for bedømmelse av hjertefunksjonen ble også studert. Lave nivåer av betennelsesmarkøren interleukin-8 var knyttet til bedring i hjertets pumpekraft i de første 6 uker etter hjerteinfarktet. Det kan derfor se ut som denne markøren kan ha betydning for den skaden som kan oppstå i hjertemuskulaturen etter selve utblokkingen. Hastigheten i hjertemuskulaturens sammentrekning målt med vevs Doppler viste seg sammenlignet med andre ultralydteknikker, særlig egnet til å påvise endringer i hjertefunksjonen knyttet til levosimendan.

Resultatene fra studien har bidratt med viktig kunnskap om sikkerhet og effekt av levosimendan hos en gruppe alvorlig syke pasienter som sjelden inkluderes i kliniske studier.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. juni 2017 10:57 - Sist endret 6. juni 2017 10:57